Geef uw stem aan de stilte!

Vlieghinder Nieuwkoop

cimg4ec3d7490bb6341f855b0d5adca3c4bd

AD 5 jan. 2022, met dank aan Gerrit de Jager

Twintig jaar geleden arriveerden en vertrokken jaarlijks 239.000 vluchten vanaf Schiphol. Tien jaar later waren dit er 401.000. Vlak voor de Coronacrisis was dit verder toegenomen tot 500.000. En volgens de plannen van Schiphol en de overheid zou dit aantal nog door kunnen stijgen.

Dit geeft overal rond Schiphol problemen, onder andere voor burgers. Ook in de gemeente Nieuwkoop. Herrie en vervuiling van vliegtuigen tasten de leefbaarheid aan en onze natuur wordt beschadigd.

Dit is weliswaar alom bekend, maar de frustratie van veel burgers is dat er vooral geluisterd wordt naar Schiphol en het uitgebreide lobby-apparaat daaromheen. En heel weinig naar hén, de burgers. De economische belangen wegen vrijwel altijd zwaarder dan de belangen van de omwonenden.

De maatregelen die de overheid en Schiphol bieden zijn ouderwetse ‘méér-van-hetzelfde’ oplossingen. Minder herrie per vliegtuig, maar meer vluchten. Zuiniger vliegtuigen, maar meer vluchten. Per saldo verandert er niets. Dat kan anders, vinden wij.

Het verzet tegen deze eenzijdige oplossingen neemt sterk toe. Rond Schiphol zijn diverse organisaties opgericht die mee willen doen aan de discussies en besluitvorming.

De Bewonersvereniging Vlieghinder Nieuwkoop, opgericht in 2021, sluit zich hierbij aan. Ook wij vinden bijvoorbeeld 70 vluchten per dag naar Londen exorbitant, terwijl de Eurostar er net zo lang over doet. Het is onbegrijpelijk dat 35% van de passagiers Schiphol alleen gebruikt om over te stappen en dus niet in Nederland hoeven te zijn. Ook zijn 50% van alle vluchten korter dan 1000 km.

Vlieghinder Nieuwkoop wil ook haar stem laten horen in de desbetreffende overlegorganen. Wij willen niemand zijn vliegvakanties afpakken. Maar modernere mobiliteit en een eerlijker, afgewogen belangenafweging is alleen mogelijk als er voldoende druk ontstaat van de massa van verontruste burgers. Hierdoor ontstaat meer tegenwicht voor de sterke economische partijen.

Actueel!

Uitstoot Schiphol hoger dan altijd aangenomen

23 jan. 2022: Schiphol blijkt veel meer kankerverwekkende stoffen uit te stoten dan gerapporteerd wordt. Daarnaast heeft Schiphol net als alle andere vliegvelden in Nederland geen natuurvergunning. Lees het hele artikel van Mob hier.

Verder betoogt Platform Vlieghinder Kennemerland, bij monde van Hans Buruma van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart, dat de opvatting van de Schiphol Group om gematigde en gecontroleerde groei van Schiphol een noodzakelijk politiek besluit zou moeten zijn zijn, onzin is. Lees verder op onze pagina Nieuws.

Welkomstbrieven voor de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat

Het Kiescollege Cluster Aalsmeerbaan (KCCA) heeft een welkomstbrief aan minister Harbers gezonden. Het thema is de informatievoorziening van BAS die herhaaldelijk onvolledig en onjuist is. Als bewoners worden wij niet serieus genomen. Lees de brief hier.

Brief KCCA

Verder geeft SchipholWatch een aantal tips aan Harbers om verantwoorde krimp van het aantal vliegbewegingen te realiseren. "De beste hinderbeperking is minder vliegen.” Lees de tips hier.

cimg4d134e0de09fb12ca1b38d0226ccb460

Schiphol 2021 in cijfers

Er wordt van en naar Schiphol veel meer gevlogen dan waar de markt om vraagt. Het gevolg: halflege toestellen en een ruime verdubbeling van de CO2-uitstoot per passagier. Plus 520 euro steun per ticket. Dit blijkt uit jaarcijfers die Schiphol gisteren publiceerde. In de 267.000 vluchten zaten in totaal 25,5 miljoen reizigers. Dat zijn er nog geen 100 personen in een vliegtuig. Lees hier alle cijfers en toelichting en Schiphol.

Over het nut van de nieuwe Omgevingswet...

De nieuwe Omgevingswet leidt ertoe dat er drie tot vijf keer zoveel ernstig gehinderden worden erkend rond Schiphol. Echter, zolang een gemeente maar goed formuleert waarom het belang van de nieuwbouw groter is dan het belang van de aanstaande bewoners om vrij te blijven van vliegherrie, is er niets aan de hand. Althans, dit vinden advocaten van Pels Rijcken in een advies aan het ministerie van I&W. Lees hier meer.

Reactie Minister I & W op vragen van Tweede Kamer en SchipholWatch volstrekt onvoldoende

Op 18 september stuurde Stichting SchipholWatch een brief aan de minister gestuurd over de schadelijke effecten van Schiphol. Wij berichtten hier eerder over ( https://schipholwatch.nl/2021/09/18/geachte-excellenties/).
Haar reactie kwam onlangs binnen: teleurstellend, vindt SchipholWatch. Opnieuw een bewijs dat omwonenden van Schiphol feitelijk niets mogen inbrengen in de discussie. SchipholWatch geeft een heeft een uitstekende reactie geformuleerd. Lees meer hierover op onze pagina Nieuws.

Recht op Bescherming Vlieghinder (RBV) dagvaart het ministerie I&W

Stichting Recht op Bescherming Vlieghinder dagvaart het ministerie I&W. Zij zal bepleiten dat er grenzen zijn aan de ziekmakende vervuiling en herrie door vliegverkeer en een ongestoord woongenot opeisen op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Lees de informatie op onze pagina Nieuws.

Burgervisie Luchtvaartwet & Omgevings­wet

Ruim 100 bewonersorganisaties verenigd in de Omgevingsraad Schiphol hebben de “Burgervisie Luchtvaartwet & Omgevingswet” breed onder de bestuurlijke aandacht tot in Den Haag gebracht. Deze visie geeft de stand van zaken weer en doet aanbevelingen waar het volgens de bewoners naar toe moet met de Luchtvaart. Meer hierover op de pagina Nieuws.

Maatschappelijke en politieke discussie Schiphol wakkert verder aan

De discussie rond Schiphol wakkert verder aan in de media. Bijvoorbeeld in De Volkskrant van 15 december: 'Het gedogen van geluidshinder van Schiphol lijkt voorbij. De Inspectie Leefomgeving en Transport verwacht dat de rechter binnenkort een einde maakt aan dat beleid, omdat iedere wettelijke basis daarvoor ontbreekt.'

Schiphol negatief in de media

Schiphol staat de laatste tijd steeds vaker ter discussie. Natuur, stikstof, arbeidsveiligheid, en ook: geluidsoverlast. Gemeenten gaan nu zelfs zelf de geluidsniveau's meten die veroorzaakt worden door het vliegverkeer.
Lees meer hierover op onze pagina Nieuws.

Zeven organisaties wijzen Ver. Eigen Huis op vliegtuighinder

In een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken geeft Ver. Eigen Huis zes tips om geluidsoverlast te voorkomen voordat aankoop van een woning wordt overwogen. Gek genoeg zit geluidsoverlast door vliegtuigen hier niet bij. Zeven organisaties wijzen VEH op deze omissie.
Lees meer op onze pagina Nieuws.

Brief gemeenteraad aan de kabinets­informateurs

De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft een brief gestuurd naar de kabinetsinformateurs Remkes en Koolmees. Zij uit met deze brief haar grote zorgen over geluidshinder en milieuvervuiling die ontstaat door de forse groei van Schiphol. Lees verder op de pagina Nieuws.

Nieuws uit onze vereniging

We hebben eind november de derde nieuwsbrief aan de 240 leden verzonden. Lees op onze pagina Nieuws de samenvatting.

Reactie Schiphol op onze opvattingen rond wijziging Luchthaven Verkeer Besluit Schiphol

Eind maart 2021 hebben wij onze zienswijze op de wijziging Luchthavenverkeer Besluit Schiphol ingediend. Dit vormde min of meer de aanleiding voor het ontstaan van onze vereniging. Schiphol heeft nu hierop gereageerd. Lees alles hierover op onze pagina Nieuws.

Trouw: Duurzaam vliegen, hoe doe je dat? Wat goed is voor de natuur, kan slecht zijn voor het klimaat

In de nieuwe luchthavengelden van Schiphol is een stikstofheffing opgenomen. Dit zou de verduurzaming stimuleren. De realiteit is ingewikkelder. Lees verder op onze pagina Nieuws.

RIVM: Schiphol baseert de overlastberekeningen op verouderde inzichten en gedateerde woningbestanden

De RIVM heeft een rapport uitgebracht met de harde conclusie dat Schiphol de overlastberekeningen baseert op verouderde inzichten en gedateerde woningbestanden.
Lees meer

'Samen meten' geeft handig overzicht van geluid en luchtkwaliteit

Het programma 'Samen Meten', waarbij particulieren zelf ook metingen kunnen doen, wordt ondersteund door het RIVM. Via een dataportaal zijn de metingen zichtbaar. Bekijk de site https://samenmeten.rivm.nl

Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse luchtvaart?

De Nederlandse luchtvaart komt niet zo vaak voor in de lijst van de grote vervuilende bedrijven. Onterecht, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Lees meer hierover op onze pagina Nieuws.
Ook de Verenigde Naties erkent dat schone leefomgeving een mensenrecht is. Lees het rapport direct hier of op onze pagina Nieuws.

Nieuw rapport geeft weer nieuwe mogelijkheden tot vermindering van geluids­overlast Schiphol aan

Natuur en milieu Noord-Holland en Milieudefensie hebben een rapport laten opstellen waaruit blijkt dat  door een ander gebruik van Schiphol het mogelijk is om de geluidsbelasting in elf gebieden rondom de luchthavenflink terug te dringen.
Zeer de moeite waard!
Lees verder op onze nieuwspagina.

Gezamenlijke brief naar Minister en Staats­secretaris

Namens een groot aantal bewonersorganisaties en andere maatschappelijke en politieke organisaties heeft Stichting SchipholWatch 18 september 2021 een brief gestuurd aan de staatssecretaris en minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de schadelijke gevolgen van de luchtvaart.
Lees verder op onze nieuwspagina.

Nieuw onderzoeksrapport RIVM

Er is een nieuw Onderzoeksrapport van het RIVM verschenen naar gezondheidseffecten van kortdurende blootstelling aan ultrafijnstof regio rond Schiphol.
Een link naar dit rapport vind u op onze pagina Links

cimg4a243dd48cc1d294bd36733269edec55

Meld vliegherrie!

De site vliegherrie.nl is vandaag precies zes weken in de lucht. In deze periode hebben 2.600 mensen ruim 16.000 keer melding gemaakt van vliegtuigoverlast. Dat levert een schokkend beeld op. Onder meer SchipholWatch schreef kortgeleden een artikel over de enorme spreiding van al die meldingen.

De berekende geluidscontouren kunnen daarom direct in de vuilnisbak: vliegvelden bezorgen veel meer mensen overlast dan tot nu toe werd aangenomen door onze overheid. Veel melders blijken ook tot tientallen kilometers van de vliegvelden af te wonen en vallen daarom volledig buiten de 'officiële statistieken'.
Lees verder op onze pagina Nieuws.

‘Frequent flyer programma’s moeten worden verboden’

Het verzet tegen ongebreideld vliegen groeit snel vanwege de grote negatieve gevolgen voor het klimaat, de leefomgeving en de volksgezondheid. Frequent flyer-programma’s (ffp’s) – het meest succesvolle marketinginstrument aller tijden – dragen bij aan de groei van de luchtvaartindustrie en de schade die zij veroorzaakt.
Lees verder op onze pagina Nieuws

Satellietnavigatie moet bij Schiphol minder geluids­overlast opleveren

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verwacht dat omwonenden van Schiphol in de toekomst minder geluidsoverlast van vliegtuigen ervaren. Dat komt omdat vanaf vandaag bij het naderen van aanvliegroutes gebruik kan worden gemaakt van satellietnavigatie. Daarmee kan preciezer om woongebieden worden gevlogen dan met de radiobakens, die de vliegtuigen tot vandaag aanstuurden.
Lees verder op onze pagina Nieuws.

Vliegherrie.nl registreert in eerste 4 weken ruim 10.500 overlast­meldingen

Lees verder op onze pagina Nieuws.  Het hele verslag leest u op de website van Schipholwatch.

Gemeente Nieuwkoop ondersteunt hand­havingsverzoek MOB

cimg499c4e7547f426beb578ac193186d10a

1 augustus. Iets van oudere datum, maar toch interessant: De burgemeester en wethouders van de Gemeente Nieuwkoop hebben zich officieel aangesloten bij het handhavingsverzoek van Mobilisation (MOB) om Schiphol te houden aan zijn vergunning inzake de Wet natuurbescherming.
Lees het hele artikel hier

Schipholwatch: groei nachtvluchten en transfers

27 juli. Schipholwatch publiceert maandelijks de vervoerscijfers van Schiphol. Hieruit blijkt onder meer dat over de maand juni 856.000 buitenlanders Schiphol gebruikten om over te stappen naar een andere vlucht. Zo’n overstapper is van geen belang voor onze economie.
Lees de toelichting en de vervoerscijfers hier.

Studie gem. Aalsmeer: economie groeit niet door uitbreiding Schiphol

cimg43498deb69dc1ccdbbb6bef595cd049c

12 juli.  Een groei van het aantal vluchten op Schiphol komt de welvaart niet ten goede. Ook een krimp hoeft niet per se goed uit te pakken, maar daarbij kan de welvaart wel stijgen. Tot die conclusie komt onderzoeksbureau CE Delft in een maatschappelijke kosten-batenanalyse die het in opdracht van de gemeente Aalsmeer uitvoerde en waar EenVandaag als eerste over berichtte.
Lees verder: Nieuws