Geef uw stem aan de stilte!

Twee jaar Vlieghinder-Nieuwkoop - waar staan we nu?

Vlieghinder Nieuwkoop

Twintig jaar geleden arriveerden en vertrokken er jaarlijks 239.000 vluchten vanaf Schiphol. Tien jaar later waren dit er 401.000. Vlak voor de Coronacrisis was dit verder toegenomen tot 500.000. Verdere groei was het doel. De schadelijke gevolgen van deze groei voor natuur, mens en milieu werden genegeerd door zowel Schiphol als de overheid.

cimg4342b5253b5a5f07baea774e96719193

Maar de wal keert het schip. Toen wij als Vlieghinder Nieuwkoop in 2021 startten met onze bewonersorganisatie tegen de vliegtuigoverlast in onze prachtige omgeving, hield bijna niemand voor mogelijk wat er sindsdien veranderd is. Het lijkt wel alsof een knop is omgegaan. Het maatschappelijke klimaat rond Schiphol is helemaal gekanteld. In plaats van uitbreiding is het woord krimp in de luchtvaartsector gevallen. Het sprookje van de vermeende drijvende motor van Schiphol en KLM voor onze economie viel in duigen.

De luchtvaartsector kost ons maatschappelijk meer dan die oplevert. Er lijkt een besef te zijn ontstaan dat de publieke sector niet altijd het onderspit mag delven. Steeds vaker komen misstanden qua arbeidsplaatsen en vervuiling in de breedste zin van het woord naar voren. Het lijkt eindelijk te worden onderkend dat veel meer mensen overlast ondervinden van de luchtvaart, terwijl tientallen jaren werd volgehouden dat groei mogelijk is en de overlast toch afneemt. Dat is dus niet zo.

cimg41c30a6a03f2736dbb6a9d56b19c1bd2

Net als de andere bewonersorganisaties hebben wij als vereniging ons steentje bijgedragen en het besef bij de overheid aangewakkerd dat de situatie onhoudbaar is geworden. Steeds meer bewoners roeren zich en zijn zelfs bereid procedures te voeren. En dit heeft effect gehad.

Toch moeten wij waakzaam blijven. De krimp is vermoedelijk ingegeven door de rechtszaken. Immers, een overheid die herhaaldelijk wordt teruggefloten door de rechter (zoals bijvoorbeeld de zaak Urgenda, of de uitspraken met betrekking tot stikstof) ziet haar geloofwaardigheid krimpen. Dat staat niet fraai, en zeker ook niet in Europees verband.

Wij blijven ons als vereniging inzetten voor meer zeggenschap van de bewoners om de overlast te verminderen. De aangekondigde krimp van 12% is slechts het begin. Het is nog lang niet genoeg krimp om de overlast echt te verminderen. Dit is onze inzet!

Actueel

In 2023 is weer veel te veel over de Aalsmeerbaan gevlogen

In 2023 is weer veel te veel over de Aalsmeerbaan gevlogen en de Inspectie kan niet optreden. Ook de MRS keurt dit af. Lees de berichten hieronder:

Rapportage vliegtuiggeluid 2023

De Omgevingdienst West-Holland rapporteert veel geluidsoverlast over het jaar 2023. Qua aantallen vliegtuigen zijn wij in onze gemeente weer terug bij het piekjaar 2019. Lees de rapportage hieronder.

Rapportage vliegtuiggeluid 2023

De minister komt weer zijn afspraken niet na...

Dat de minister zijn afspraken weer niet nakomt, is onacceptabel voor ons. Hij wil het aantal vliegtuigbewegingen nu vastleggen op 470.000. Lees de zienswijze en MRS-reactie hieronder:

Zienswijze Aanvullende raadpleging Balanced Approach Schiphol
MRS-reactie op aanvullende raadpleging balanced approach Schiphol
cimg43bfba1a5796e7acae304a3eeb23997c

Berekenen van het luchtverkeergeluid

De minister blijft toch bij het berekenen van het luchtverkeergeluid. Lees de brief van 21 mei aan de Tweede Kamer hier.

Opnieuw: aanvullende maatregelen m.b.t. overlast Schiphol voor omwonenden en onze reactie daarop

Zonder overleg met de MRS (Maatschappelijke Raad Schiphol) kondigt minister Harbers aanvullende maatregelen aan om de  overlast van Schiphol te beperken; lees zijn Kamerbrief van 24 mei 2024 hier. Meer vluchten en een beroep in de RBV zaak.
De MRS is teleurgesteld en spreekt zelfs van een 'afknapper'. Dit is onze reactie.

Reactie MRS op media inzake natuurvergunning Schiphol

cimg46c59505a4b3b3d59bb648dc2500b245

Lees het artikel van de MRS over alle publiciteit t.a.v. de Natuurvergunning die Schiphol met list en bedrog heeft gekregen hier

Hoogleraren over beoogde krimp Schiphol

Bescherming van mensenrechten gaat voor op procedureverplichtingen Volgens de hoogleraren De Waele en Krommendijk gaat bescherming van mensenrechten voor op procedureverplichtingen. Wij zijn benieuwd wat de Hoge Raad besluit. Lees het artikel hier.

Beoogde krimp Schiphol

"Stiller vliegen - maar dan echt!"

Lees de brief aan de Tweede Kamer en het manifest “Stiller vliegen, maar dan echt” dat 10 april aan de Tweede Kamer werd aangeboden.

Brief over vlieghinder
Manifest Stiller vliegen

Brief MRS aan informateurs

De Maatschappelijke Raad Schiphol, de adviesraad vanuit de omwonenden van de luchthaven Schiphol,  pleit voor de krimp van de luchtvaart bij de informateurs. Lees hun brief hier.

Onze reactie op Openbare Internet Cconsultatie

cimg4b56a788abf8c81cb8cc55ddb01d062f

Naar aanleiding van de openbare internetconsultatie hebben wij een brief geschreven aan het Ministerie. Lees de zienswijze van de bewonersorganisaties betreffende de Wijziging Regeling Luchtvaartheffingen hier.

Zienswijze luchtvaartheffingen

Onze brief aan de Europese Unie

Lees de brief die wij gezamenlijk met andere organisaties aan de EU hebben gestuurd, waarin wij onze twijfels uitspreken over de voorstellen van KLM m.b.t. de geluidsreductie.

De brief

Opzienbarend: vonnis RBV tegen de Staat

cimg42e0c39375199f05ac537eabad77a903

Het vonnis van 20 maart 2024 is duidelijk: de Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder is in het gelijk gesteld. De staat doet te weinig om haar inwoners te beschermen tegen de geluidsoverlast. Lees het vonnis en het bericht door de minister aan de Tweede Kamer hier.

cimg46c120869b17c21d9530f0c4daa8cbb5

'Geheim' rapport KLM toch openbaar

Het rapport MKBA wat KLM in eerste instantie geheim wilde houden is openbaar gemaakt. Het vieze spel van KLM wordt steeds duidelijker. Lees het hier.

Reactie Minister op onze brief onderhoud Kaagbaan

De minister reageert op onze zienswijze over het groot onderhoud aan de Kaagbaan. Lees de brief aan de Tweede Kamer hier.

Handhaven?

Schiphol overtreedt opnieuw de geluidsnormen. Lees het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Handhavingsrapportage Schiphol 2023

Ecocidewet

In vervolg op onze zienswijze voor de invoering van de Ecocidewet hebben wij dit consultatieverslag ontvangen. Nieuwkoop wordt genoemd, lees het hier.

Consultatieverslag Ecocidewet
cimg47e1b9a923e781d69cf532eeb8747d47

Nieuwe voorzitter MRS: Khadija Arib

Per 1 maart heeft de MRS met Khadija Arib een nieuwe voorzitter Ga naar onze pagina Nieuws voor een grote foto.

Velen met ons zijn zwaar teleurgesteld!

Ons bezwaar (en dat van vele anderen!) om de hinder als gevolg avn het onderhoud aan de Kaagbaan te beperken heeft niet geleid tot een bijstelling van de maatregelen. Zwaar teleurstellend en voor ons onacceptabel! Lees het verslag van het ministerie hier. Doen! Het geeft weer hoe de overheid denkt en beslist.

Ontwerpactieplan Omgevingslawaai Schiphol

Lees onze zienswijze over het het Ontwerpactieplan Omgevingslawaai Schiphol in de brief die we aan het Ministerie stuurden.

Zienswijze_Ontwerpactieplannen

Nog meer over de Kaagbaan

Na Vlieghinder hereft ook een aantal Groene Hart gemeenten een brief gestuurd waarin zorgen worden geuit over over het groot onderhoud van de Kaagbaan dat 19 februari begint. Lees de brief hier.

Onderhoud Kaagbaan

De Kaagbaan gaat vanaf 19 februari 2024 wekenlang dicht voor groot onderhoud. Lees de brief met suggesties voor hinderbeperkende maatregelen.

brief aan vaste kamercommissie

De zienswijze van Vlieghinder-Nieuwkoop over het Klimaatplan

Het Klimaatplan bevat de belangrijkste thema’s van het klimaatbeleid voor de komende tien jaar. Dit is onze zienswijze.

Brief hinderbeperkende maatregelen onderhoud Kaagbaan

Wie betaalt wat bij een vliegreis?

Wie betaalt wat voor een vliegreis. Slechts 30% van alle externe en maatschappelijke kosten wordt aan de reiziger doorbelast. 70% krijgt de vervuilende sector cadeau. Lees het rapport.

De prijs van een vliegreis

Nieuwkoop naar de rechter vanwege de Natuurvergunning

Wij zijn erg verheugd dat de gemeente Nieuwkoop in beroep gaat tegen de verdtrekte Natuurvergunning. Lees het interview met raadslid Astrid Pitetersen hier.

Presentatie van de Bewonersbijeenkomst 7 november

Op de Bewonersbijeenkomst van 7 november gaven we een updarte van de stand van zaken rond de overlast van vliegtuigen en Schiphol. Voor hen die de bijeenkomst niet konden meemaken, is de presentatie hier te zien.

4e Bewonersinformatie Bijeenkomst

Belangwekkend artikel Schipholwatch

Hoewel velen van jullie wellicht SchipholWatch volgen, willen wij onderstaand artikel met jullie allen delen. Hierin wordt ons standpunt ondersteund dat er sprake is van het legaliseren van illegale praktijken door hinder te verplaatsen naar de secundaire banen, dit onder de mom van krimp.
Wij hebben ons hiertegen sterk verzet, maar in de regeling verschuift de minister juist overlast naar de gebieden zuidelijk en zuidoostelijk van Schiphol. Lees het artikel hier.

Vertraging onderzoek Luchtkwaliteit

Minister Harbers informeert de Tweede Kamer over de vertraging van het onderzoek naar de luchtkwaliteit. Lees de brief hier. Teleurstellend te lezen dat To70 een aantal onderzoeken gaat uitvoeren omdat dit bedrijf op de hand van Schiphol is. Wij pleiten voor onafhankelijk onderzoek.

Erg teleurstellend!

Teleurstellend! Volgens de gebruiksprognose neemt het aantal vliegtuigbewegingen in onze hoek in het jaar 2024 weer toe. Lees de prognose hier.

RIVM: Zelfgebouwde geluidmeters zijn waardevol voor lokale metingen

RIVM is positief over de kwaliteit van zelfgebouwde eenvoudige geluidmeters. Lees het rapport hier.

Ontbreken Natuurvergunning Schiphol

Al jarenlang exploiteert Schiphol zonder een natuurvergunning. Lees ons verzoek tot handhaven hieronder.

handhavingsverzoek
NO2 Uitstoot door Schiphol

Project Samen Meten van vliegtuiggeluid

In het onderzoek "Vliegtuiggeluid: meten, berekenen en beleven" geven onderzoekers het advies omwonenden te betrekken bij het meten van Vliegtuiggeluid. Samen met Burgers levert het RIVM in dit onderzoek informatie die beleidmakers in hun afwegingen kunnen gebruiken. Lees het onderzoek hier

GGD-rapport Belevingsonderzoek Geluidhinder en slaapverstoring 2020

Wat al bekend was staat nu ook op papier. Lees het rapport en bekijk vooral tabel 5 op pagina 17 over de toename van geluidhinder sinds 2016. De hoogste scores worden behaald in Aalsmeer, Uithoorn en Nieuwkoop (naast Amstelveen en Heiloo).

rapport_belevingsonderzoek

Teleurstelling alom over vlieg­maatschappijen

De bewoners, verenigd in de Omgevingsraad, zijn teleurgesteld over de uitspraak in het kort geding van 5 april jl. dat de luchtvaartmaatschappijen hebben aangespannen tegen het ministeriële besluit tot krimp van Schiphol. Lees de reactie hier.
Op 11 aprilheeft de minister laten weten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van de voorzieningenrechter.

In 2022 wéér meer vliegverkeer...

In 2022 zijn er weer meer vliegtuigbewegingen geweest en dat betekende meer geluidshinder. Lees het rapport hier

Weer niet handhaven...

De minister gaat wederom niet handhaven tegen de ontbrekende natuurvergunning van Schiphol. Lees de brief aan Mobilisation for the Environment hier.

Zienswijze wijziging omgevingswaarde stikstof­depositie

Wij hebben onze zienswijze ingediend over het wetsvoorstel dat de wijziging omgevingswaarde stikstofdepositie 2030. Betreft. Lees het wetsvoorstel hier en onze reactie onder de download knop.

stikstofwet

Luchtvaart: verduurzaming world wide en krimp

Lees hier  de nota met een overzicht van maatregelen over verduurzamende maatregelen in de ons omringende landen. Door ons hubmodel zijn er in Nederland veel meer vluchten per inwoner dan in andere Europese landen. Daarmee zorgt Schiphol voor overmatige overlast en vervuiling.

Krimp van vliegveld Schiphol blijkt een verwaarloosbaar effect te hebben op de Nederlandse economie. Voor de werkgelegenheid zijn al helemaal geen negatieve gevolgen te verwachten. Dit blijkt uit een studie van accountantskantoor PWC in opdracht van het Ministerie I&W. Lees het bijgevoegde rapport. 

Impactanalyse PwC

Ook burgemeester Nieuwkoop roept op tot bezwaar extra nachtvluchten

Bij monde van burgemeester Robbert-Jan van Duijn roept de gemeente Nieuwkoop haar burgers op om bezwaar te maken tegen de nachtvluchten op de Aalsmeerbaan.
,,De Aalsmeerbaan is een van de weinige banen die niet voor nachtelijk vliegverkeer wordt gebruikt. Overdag heeft het Groene Hart al veel overlast van deze baan. Dat is al erg vervelend. En daar zouden komend voorjaar ook nog de nachtelijke uren bij komen.’’
Lees meer hierover op onze pagina Nieuws

Innovatie in de luchtvaart is geen oplossing voor klimaatcrisis

Zonder grote krimp kunnen luchtvaartmaatschappijen niet voldoen aan een netto CO2-reductie van 45% in 2030. De luchtvaart kan zich niet namelijk niet met innovatie uit de klimaatcrisis manoeuvreren. Lees het artikel hier.