Geef uw stem aan de stilte!

Twee jaar Vlieghinder Nieuwkoop -  waar staan we nu? Lees het hier.

Vlieghinder Nieuwkoop

Twintig jaar geleden arriveerden en vertrokken er jaarlijks 239.000 vluchten vanaf Schiphol. Tien jaar later waren dit er 401.000. Vlak voor de Coronacrisis was dit verder toegenomen tot 500.000. Verdere groei was het doel. De schadelijke gevolgen van deze groei voor natuur, mens en milieu werden genegeerd door zowel Schiphol als de overheid.

cimg499e7a0aa6055694a12b89a5057dcf99

Maar de wal keert het schip. Toen wij als Vlieghinder Nieuwkoop in 2021 startten met onze bewonersorganisatie tegen de vliegtuigoverlast in onze prachtige omgeving, hield bijna niemand voor mogelijk wat er sindsdien veranderd is. Het lijkt wel alsof een knop is omgegaan. Het maatschappelijke klimaat rond Schiphol is helemaal gekanteld. In plaats van uitbreiding is het woord krimp in de luchtvaartsector gevallen. Het sprookje van de vermeende drijvende motor van Schiphol en KLM voor onze economie viel in duigen.

De luchtvaartsector kost ons maatschappelijk meer dan die oplevert. Er lijkt een besef te zijn ontstaan dat de publieke sector niet altijd het onderspit mag delven. Steeds vaker komen misstanden qua arbeidsplaatsen en vervuiling in de breedste zin van het woord naar voren. Het lijkt eindelijk te worden onderkend dat veel meer mensen overlast ondervinden van de luchtvaart, terwijl tientallen jaren werd volgehouden dat groei mogelijk is en de overlast toch afneemt. Dat is dus niet zo.

cimg460f7072f1558051b8008dcbdbbd329d

Net als de andere bewonersorganisaties hebben wij als vereniging ons steentje bijgedragen en het besef bij de overheid aangewakkerd dat de situatie onhoudbaar is geworden. Steeds meer bewoners roeren zich en zijn zelfs bereid procedures te voeren. En dit heeft effect gehad.

Toch moeten wij waakzaam blijven. De krimp is vermoedelijk ingegeven door de rechtszaken. Immers, een overheid die herhaaldelijk wordt teruggefloten door de rechter (zoals bijvoorbeeld de zaak Urgenda, of de uitspraken met betrekking tot stikstof) ziet haar geloofwaardigheid krimpen. Dat staat niet fraai, en zeker ook niet in Europees verband.

Wij blijven ons als vereniging inzetten voor meer zeggenschap van de bewoners om de overlast te verminderen. De aangekondigde krimp van 12% is slechts het begin. Het is nog lang niet genoeg krimp om de overlast echt te verminderen. Dit is onze inzet!

Actueel!

Nieuwkoop naar de rechter vanwege de Natuurvergunning

Wij zijn erg verheugd dat de gemeente Nieuwkoop in beroep gaat tegen de verdtrekte Natuurvergunning. Lees het interview met raadslid Astrid Pitetersen hier.

Presentatie van de Bewonersbijeenkomst 7 november

cimg48e279316dd91a66b41adc721ed9a69d

Op de Bewonersbijeenkomst van 7 november gaven we een updarte van de stand van zaken rond de overlast van vliegtuigen en Schiphol. Voor hen die de bijeenkomst niet konden meemaken, is de presentatie hier te zien.

Presentatie 7 november

Vlieghinder-hulp bij de verkiezingen

Voor jullie gemak zijn de standpunten van de verschillende partijen over de luchtvaart op een rijtje gezet. Lees ze hier.

Bewonersbijeenkomst 7 november

Op dinsdag 7 november organiseert PUSH voor de vierde keer een inwonersbijeenkomst. Deze keer samen met Buurtbeheer De Legmeer, Vereniging Vlieghinder Nieuwkoop en dorpsraad Rondom de Plassen. De avond vindt plaats in de kantine van De Legmeervogels, Randhoornweg 100, 1422 NE Uithoorn. Aanvang 20.00 uur. Jullie zijn van harte welkom!

Belangwekkend artikel Schipholwatch

Hoewel velen van jullie wellicht SchipholWatch volgen, willen wij onderstaand artikel met jullie allen delen. Hierin wordt ons standpunt ondersteund dat er sprake is van het legaliseren van illegale praktijken door hinder te verplaatsen naar de secundaire banen, dit onder de mom van krimp.
Wij hebben ons hiertegen sterk verzet, maar in de regeling verschuift de minister juist overlast naar de gebieden zuidelijk en zuidoostelijk van Schiphol. Lees het artikel hier.

Brief m.b.t. I&W debat

cimg46d74221520d6733aa48da69a45e1950

Voor het debat van I&W 25 oktober 2023 hebben wij met andere bewonersverenigingen een brief aan de leden van de Vaste Kamercommissie geschreven. Wij roepen ze op de hinderverplaatsing te stoppen. Lees de brief hier.

Brief aan de commissie

Vertraging onderzoek Luchtkwaliteit

Minister Harbers informeert de Tweede Kamer over de vertraging van het onderzoek naar de luchtkwaliteit. Lees de brief hier. Teleurstellend te lezen dat To70 een aantal onderzoeken gaat uitvoeren omdat dit bedrijf op de hand van Schiphol is. Wij pleiten voor onafhankelijk onderzoek.

Erg teleurstellend!

cimg40c96072370f5bf6b5320cb476024773

Teleurstellend! Volgens de gebruiksprognose neemt het aantal vliegtuigbewegingen in onze hoek in het jaar 2024 weer toe. Lees de prognose hier.

RIVM: Zelfgebouwde geluidmeters zijn waardevol voor lokale metingen

cimg48fa764cad828e2993354beca97d8ae0

“RIVM is positief over de kwaliteit van zelfgebouwde eenvoudige geluidmeters. Lees het rapport hier.

Ontbreken Natuurvergunning Schiphol

Al jarenlang exploiteert Schiphol zonder een natuurvergunning. Lees ons verzoek tot handhaven hieronder:

Handhavingsverzoek aan Minister en GS vanwege ontbreken natuurvergunning Schiphol 20230829 pdf
Bijlage 1, brief Min LNV en GS paper NO2 uitstoot door schiphol

Persbericht XP-regeling

Wij kunnen ons niet vinden in de experimenteerregeling en hebben, samen met ander bewonersorganisaties, dit bericht naar de pers gestuurd. Lees het bericht hieronder:

Persbericht XP regeling

Bezwaren tegen Experimenteerregeling

Wij kunnen ons niet vinden in de Experimenteerregeling waarbij de geluidswaarden worden opgehoogd. Lees de brief hieronder:

Vlieghinder Nieuwkoop Experimenteerregeling

Vlieghinder Nieuwkoop heeft weer drie opvattingen ingediend

De afgelopen tijd hebben wij nog een aantal zienswijzen van onze Vereniging ingediend bij de ministeries. Het betreft de zienswijzen strafbaar stellen Ecocide, verbod lawaaiige vliegtuigen en vervallen reservering 2e Kaagbaan.
U kunt de documenten lezen door op de onderstaande buttons te drukken.

Zienswijze Strafbaar stellen Ecocide
Zienswijze verbod marginale luchtvaartuigen
Zienswijze vervallen reservering 2e Kaagbaan

Project Samen Meten van vliegtuiggeluid

In het onderzoek "Vliegtuiggeluid: meten, berekenen en beleven" geven onderzoekers het advies omwonenden te betrekken bij het meten van Vliegtuiggeluid. Samen met Burgers levert het RIVM in dit onderzoek informatie die beleidmakers in hun afwegingen kunnen gebruiken. Lees het onderzoek hier

Omgevingsdienst West ziet stijging vluchten en geluid Schiphol

Los van de 'Balanced Approach': de rapportage van de Omgevingsdienst West laat een sterke stijging van het aantal vliegtuigbewegingen (bijna 420.000) zien en idem dito de geluidshinder. Lees de rapportage hieronder.

Rapportage Omgevingsdienst West

Wat vinden wij van de 'Balanced Approach'?

Voor de krimp van Schiphol acht de minister het noodzakelijk een 'Balanced Approach' procedure te voeren. Krimpen moet natuurlijk en lees onze zienswijze hieronder.

Onze zienswijze 'Balanced Approach'

En hier de zienswijze van BRS en MRS op de 'Balanced Approach'

De MRS en de BRS (gemeenten en provincies in de omgeving van Schiphol) hebben zienswijzen ingediend ivm de voorgenomen krimp van Schiphol en de procedure (balanced approach) die moet worden doorlopen.Lees de zienswijzen hieronder.

BRS Zienswijze
Zienswijze MRS

Weer groeiperspectieven voor Schiphol??

cimg4d621ceca8005b80a7c2a79b4f840f74

In deze Vierde. Voortgangsbrief van 24 mei jl. informeert minister Harbers de Tweede Kamer over de stand van zaken om tot 440.000 vliegtuigbewegingen te komen. Let op, de minister heeft het over de ontwikkelingsmogelijkheden vanSchiphol. Hiermee bedoelt hij dat Schiphol na een aantal jaren weer gaat groeien en de 440.000 worden losgelaten. Hij verbindt dit aan de invoering van een nieuw geluidsstelsel. Wij blijven alert. Lees de brief hier.

Vierde voortgangsbrief

GGD-rapport Belevingsonderzoek Geluidhinder en slaapverstoring 2020

cimg4870f79dd3bc34cabb2f6d772242716f

Wat al bekend was staat nu ook op papier. Lees het rapport en bekijk vooral tabel 5 op pagina 17 over de toename van geluidhinder sinds 2016. De hoogste scores worden behaald in Aalsmeer, Uithoorn en Nieuwkoop (naast Amstelveen en Heiloo).

Rapport GGD/GHOR

Weer een nieuw verzoek tot handhaving geluidsnormen Schiphol

De Coöperatie Mobilisation for the Environment en Schipholwatch dienen een verzoek in tot handhaving van de geluidsnormen door Schiphol bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Lees hier hun bericht.

Belangrijk persbericht op onze pagina Nieuws: laat horen wat je van Schiphol vindt

Terecht maken zich ook veel inwoners van de gemeente Nieuwkoop zorgen over de effecten van Schiphol op hun gezondheid en onze leefomgeving in ons prachtige Natura2000-gebied. Wil je meedenken en praten hoe het leefklimaat kan worden verbeterd? Via de MRS kan dit. Ga naar onze pagina Nieuws.

cimg4e4d4a4a22796c0fbba53301f5a620c7

klik op afbeelding voor vergroting

Nieuwe voorzitter MRS bezoekt ons

Een kort verslag leest u hieronder.

Bericht voorzitter MRS in Nieuwkoop

Teleurstelling alom over vlieg­maatschappijen

De bewoners, verenigd in de Omgevingsraad, zijn teleurgesteld over de uitspraak in het kort geding van 5 april jl. dat de luchtvaartmaatschappijen hebben aangespannen tegen het ministeriële besluit tot krimp van Schiphol. Lees de reactie hier.
Op 11 aprilheeft de minister laten weten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van de voorzieningenrechter.

In 2022 wéér meer vliegverkeer...

cimg49af29bc81410ebc9a073a132fa00f8e

In 2022 zijn er weer meer vliegtuigbewegingen geweest en dat betekende meer geluidshinder. Lees het rapport hier

Internetconsultatie Maatschappelijke Raad Schiphol

De Maatschappelijke Raad Schiphol wordt gevormd. Lees onze ingediende zienswijze hier onder.

Intenetconsultatie Maatschappelijke Raad Schiphol

Weer niet handhaven...

cimg41a464519050e0708e83322e0f248690

De minister gaat wederom niet handhaven tegen de ontbrekende natuurvergunning van Schiphol. Lees de brief aan Mobilisation for the Environment hier.

Zienswijze wijziging omgevingswaarde stikstof­depositie

Wij hebben onze zienswijze ingediend over het wetsvoorstel dat de wijziging omgevingswaarde stikstofdepositie 2030. Betreft. Lees het wetsvoorstel hier en onze reactie onder de download knop.

Onze reactie

Bewonersdelegatie en Milieufederatie niet akkoord met oprekken van de geluidsnormen

De bewonersdelegatie en Milieufederatie gaan niet akkoord met het oprekken van de geluidsnormen op verschillende plaatsen rond Schiphol. Lees het persbericht en het advies!

Persbericht
Minister van IenW - Advies tijdelijke regeling strikt preferentieel baangebruik
Ministerie van IenW - Bijlage 1 - rapportage MovingDot

Groene Hartgemeenten niet akkoord met Experimenteerregeling

Ook de Groene Hartgemeenten, tot aan Leiden toe, kunnen niet akkoord gaan met de voorliggende Experimenteerregeling. Hierin worden de grenswaarden van nogal wat Handhavingspunten opgehoogd.
Wij zijn zeer tevreden over voorliggende zienswijze met deze bestuurlijke steun. Lees de zienswijze hier onder.

Def Schiphol internetconsultatie experimenteerregeling 2023.pdf
Bestuurlijke Regio Schiphol zienswijze op Experimenteerregeling Schiphol

RIVM: omwonenden Schiphol ervaren meer overlast dan in 2022

Onderzoek in opdracht van het RIVM toont aan dat omwonenden meer hinder ervaren ten opzichte van het jaar 2002. Lees de publicatie 'Meer ernstige hinder en slaapverstoring door vliegtuiggeluid'  hier.

Experts: kritiek op 'eenzijdige berekening' krimp Schiphol

Op 18 februari uitten diverse experts kritiek op, wat zij zeggen, 'de eenzijdige berekening voor minder vluchten op Schiphol'. Dit nemen wij mee in onze reactie aan het Min. I&W. Bekijk de uitzending hier.

Opnieuw: over stikstof en andere uitstoot door de luchtvaart

De Tweede Kamer vindt ook dat Schiphol een substantiële bijdrage aan het verlagen van de stikstofuitstoot moet leveren. Verder heeft de Minister een brief geschreven aan de Kamer over de uitstoot door de luchtvaart van andere, zorgwekkende stoffen. Kijk voor nadere informatie op onze pagina Nieuws.

Luchtvaart: verduurzaming world wide en krimp

Lees hier  de nota met een overzicht van maatregelen over verduurzamende maatregelen in de ons omringende landen. Door ons hubmodel zijn er in Nederland veel meer vluchten per inwoner dan in andere Europese landen. Daarmee zorgt Schiphol voor overmatige overlast en vervuiling.

Krimp van vliegveld Schiphol blijkt een verwaarloosbaar effect te hebben op de Nederlandse economie. Voor de werkgelegenheid zijn al helemaal geen negatieve gevolgen te verwachten. Dit blijkt uit een studie van accountantskantoor PWC in opdracht van het Ministerie I&W. Lees het bijgevoegde rapport. 

Impactanalyse PwC krimp Schiphol

Voor U: Internetconsultatie

Wil U zelf Uw mening inbrengen bij een internetconsultatie over Schiphol? Abonneer U dan via deze link.
Het eindrapport over de geluidsbelasting in de zuidoosthoek is aan de Tweede Kamer aangeboden. U kunt het rapport hier downloaden.

Ook Cluster Groene Hart tegen baanindeling van Schiphol

De plannen van Schiphol hebben veel losgemaakt in de omgeving. Ook het Cluster Groene Hart, waarvan onze gemeente deel uitmaakt, maakt bezwaar tegen de inzet van de Aalsmeerbaan bij groot onderhoud van de Zwanenburgbaan. Klik op de button om de brief te lezen.

Reactie Cluster Groene Hart op nieuwe baanindeling

Meer dan 2000 reacties op onze acties t.a.v. de nachtvluchten!

Er zijn meer dan 2000 reacties ingediend over het baangebruik in het 1e kwartaal 2023. Naast veel bewoners ook door onze vereniging en onze eigen gemeente.
Maar ook in de Tweede Kamer en in de pers is er ruime aandacht. Meer hierover op onze pagina Nieuws.

Aalsmeerbaan: lees hier onze brief met bezwaar

Het groot baanonderhoud van de Zwanenburgbaan kan voor veel overlast op met name de Aalsmeerbaan zorgdragen. Hiertegen hebben wij geageerd. Klik hieronder om onze brief te lezen.

Bezwaar tijdelijk onderhoud Zwanenburgbaan

Ook burgemeester Nieuwkoop roept op tot bezwaar extra nachtvluchten

Bij monde van burgemeester Robbert-Jan van Duijn roept de gemeente Nieuwkoop haar burgers op om bezwaar te maken tegen de nachtvluchten op de Aalsmeerbaan.

,,De Aalsmeerbaan is een van de weinige banen die niet voor nachtelijk vliegverkeer wordt gebruikt. Overdag heeft het Groene Hart al veel overlast van deze baan. Dat is al erg vervelend. En daar zouden komend voorjaar ook nog de nachtelijke uren bij komen.’’
Lees meer hierover op onze pagina Nieuws

De vierde aanvliegroute houdt de gemoederen bezig

Er is nog veel werk voor onze vereniging. Lees bijvoorbeeld dit artikel in het AD.

Vlieghinder Nieuwkoop aanwezig op demonstratie 5 november

5 november was een aantal van onze vereniging present bij de demonstratie “Krimp de luchtvaart”. Na toespraken vertrokken wij door de winkels van Schiphol richting de in aanbouw zijnde nieuwe pier. Foto's en een video vindt u op onze pagina Nieuws.

Nieuwe extra aanvliegroute Schiphol zal nog meer overlast geven

Een nieuw, vierde naderingspunt vanuit het zuiden zal extra overlast geven voor het Groene Hart. Zorgwekkend! Lees meer hierover op de pagina Nieuws.

Nieuwe analyse Werkgroep Toekomst Luchtvaart over capaciteit Schiphol

Uit deze analyse blijkt dat het terugbrengen van het aantal vluchten naar 250.000 kan zonder gevolgen voor de bereikbaarheid. Kijk verder op de pagina Nieuws.

Nieuw rapport koepelorganisatie GGD GHOR over overlast vliegtuigen

Op onze pagina Nieuws de link naar het interessante rapport.

Ook individuele burgers doen mee aan het debat rond Schiphol

Niet alleen bewonersverenigingen, milieu- en natuurorganisaties, enz. doen mee aan de discussie over de overlast van Schiphol, maar ook individuele burgers sturen brieven aan de Tweede Kamercommissie. Een voorbeeld op onze pagina Nieuws.

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol: kwartaalrapportages nu beschikbaar

cimg490353895b4ee30cbaf72e4e09ccb047

De derde kwartaalrapportages 2022 (1 mei t/m 31 juli) van BAS zijn beschikbaar per baan. Neem een kijk op deze link en blijf vooral melden.
Maak voor het eenvoudig melden gebruik van de site www.overmijndak.nl

cimg43d84a496e4877408da25311902f29d8

Planbureau Leefomgeving:het gaat nog steeds niet goed met fijnstof en geluidsoverlast

Het Centraal Planbureau voor de Leefomgeving publiceerde haar Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022. En dit stemt niet hoopvol. Lees alles hierover op onze pagina Nieuws.

Voortgangsbrief Min. Harbers: weinig concreet

Minister Harbers heeft 7 september 2022 een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer gestuurd. Er wordt nog niets concreets vermeld over de invulling van de reductie naar 440.000 vliegtuigbewegingen. Klik op de button om de brief te lezen.In de volgende nieuwsbrief zal hier meer aandacht aan worden besteed.

cimg4e83e615d1e0a91ebb80cbfcae5f382c

Nieuw onderzoek universiteit Utrecht: overlast Schiphol onaanvaardbaar

“De onophoudelijke vervuiling en geluidsoverlast door Schiphol is een vorm van geweld tegen de mensen in de omgeving", zo betoogt Nienke van Baal van de universiteit van Utrecht in een recent gepubliceerd onderzoek. Lees het onderzoek hier.

Brief Bewonersverenigingen aan pol. partijen Prov. Statenverkiezing 2023

cimg441d353b4a3bfcf493864c7d110b46f4

In 2023 zijn er weer Provinciale Staten verkiezingen. Met een aantal bewonersverenigingeninformeerden wij de partijen. gestuurd aan de deelnemende partijen voor de verkiezingen Provinciale Staten Zuid Holland in 2023. Lees meer hierover op onze Pagina Nieuws.

GGD Belevingsonderzoek

In 2020 is door de GGD een belevingsonderzoek uitgevoerd over geluidhinder en slaapverstoring. De overheid moet hiermee toch wat doen. Klik op het icoontje om het te lezen.

GGD Belevingsonderzoek

Uitlegbrief Harbers over krimp Schiphol

Minister Harbers stuurt een belangrijke uitlegbrief over de krimp op Schiphol en het terugvallen op het stelsel met handhavingspunten. Klik op het icoontje om dit te lezen.

Brief Minister Harbers

Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder

Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder zet haar procedure tegen de overheid door. Hoe? Lees het op onze Pagina Nieuws

13 juli: inloopavond in Hoofddorp over besluit krimp Schiphol

13 juli as. Is er een inloopavond in Hoofddorp over het meest recente kabinetsbesluit tot krimp van het aantal vliegtuigbewegingen en de invloed van fijnstof door vliegtuigen op de gezondheid.
Vooraf aanmelden is nodig, ga naar deze link.

cimg4b055332c671e49da37c01e8a3c22bd9

Maar de overlast is er nog steeds...

In navolgende brief van 30 mei 2022 brengen wij (wederom) bij de leden van de Commissie Luchtvaart van de Tweede Kamer onze ervaren overlast van het vliegverkeer onder de aandacht. De commissievergadering was 1 juni 2022. Klik op het icoontje om de brief te lezen.

Brief KCCA

Lees hier de beweegredenen van de minister voor krimp Schiphol

Eindelijk is er een kentering op gang gekomen. In plaats van ongebreideld groeien is het “Krimp de Luchtvaart”. In de brief van de minister van 24 juni 2022 beschrijft hij zijn beweegredenen hoe hij tot dit besluit is gekomen en wat het heel algemeen inhoudt. Klik op het icoontje om de brief te lezen. In de eerstvolgende nieuwsbrief besteden wij hieraan verder aandacht.

Brief minister

Webinar krimp Schiphol

Minister Harbers geeft in een webinar antwoord op een aantal vragen over de krimp van het aantal vliegtuigbewegingen. Je kunt het via deze link volgen.

cimg422facfc251f66e594545e358a1ebf7a

We zien een kentering. Maar...

Eindelijk lijkt een kentering te komen na jaren van een groeiend Schiphol. Een eerste stap is gezet en er wordt voor het eerst over krimp van het aantal vliegtuigbewegingen gesproken. Wijs geworden uit ervaring moeten wij uiteraard eerst zien en dan geloven. 
Lees hier een interessant artikel in het AD van18 juni.

AD 18 juni 2022

Innovatie in de luchtvaart is geen oplossing voor klimaatcrisis

Zonder grote krimp kunnen luchtvaartmaatschappijen niet voldoen aan een netto CO2-reductie van 45% in 2030. De luchtvaart kan zich niet namelijk niet met innovatie uit de klimaatcrisis manoeuvreren. Lees het artikel hier.

Nieuws uit onze vereniging

We hebben eind november de derde nieuwsbrief aan de 240 leden verzonden. Lees op onze pagina Nieuws de samenvatting.

Gemeente Nieuwkoop ondersteunt hand­havingsverzoek MOB

cimg499c4e7547f426beb578ac193186d10a

1 augustus. Iets van oudere datum, maar toch interessant: De burgemeester en wethouders van de Gemeente Nieuwkoop hebben zich officieel aangesloten bij het handhavingsverzoek van Mobilisation (MOB) om Schiphol te houden aan zijn vergunning inzake de Wet natuurbescherming.
Lees het hele artikel hier