Nieuws van Bewonersvereniging Vlieghinder Nieuwkoop

Twee jaar Vlieghinder Nieuwkoop - waar staan we nu?

Het is na jaren eindelijk duidelijk geworden dat de ongebreidelde groei van Schiphol gebroken is. De afgelopen maanden is in de politiek en diverse media veel aandacht geschonken aan alles rondom Schiphol. De opstelling van luchtvaartmaatschappijen wordt nu over het algemeen als arrogant gezien, het brede publiek ziet dat er veel belastinggeld naar de sector vloeit, terwijl deze zich niet aan de afspraken meent te moeten houden. De staatsagent heeft hierover een vernietigend rapport ten aanzien van KLM geschreven. De lusten zijn voor de sector, de lasten voor het publiek. De vanzelfsprekende groei van een vliegveld in een dicht bevolkt gebied heeft mede hierdoor aan draagvlak verloren.

Wij zijn als vereniging Vlieghinder-Nieuwkoop nu ruim twee jaar bezig en zien de vruchten hiervan. De zichtbaarheid van bewonersorganisaties, zoals die van ons, is bij de beleidmakers sterk toegenomen, mede dankzij de steun door enorm veel publicaties van de GGD, RIVM e.a. over de gezondheid van omwonenden van vliegvelden. De beleidmakers kunnen hier niet meer omheen. Het proces gaat niet snel, de tegenwind van de luchtvaartmaatschappijen, met KLM voorop, is onverminderd groot. Toch heeft de rechtbank in het voordeel van de krimp van het aantal vliegtuigbewegingen beslist en bewoners een duidelijke stem gegeven.

Wij zijn er nog niet maar de belangrijke eerste stappen naar krimp zijn gezet. Jullie als leden van onze vereniging zijn van grote waarde om samen met de andere bewonersverenigingen een vuist te maken tegen de grote overlast van het vliegverkeer. Door ons aller inzet krijgen wij meer voor elkaar. Daar kunnen we met z’n allen trots op zijn!

cimg4e5d54843d831bc0896f48e6004c8ae1

Laat horen wat je van Schiphol vindt!

Terecht maken zich ook veel inwoners van de gemeente Nieuwkoop zorgen over de effecten van Schiphol op hun gezondheid en onze leefomgeving in ons prachtige Natura2000-gebied. Wil je meedenken en praten hoe het leefklimaat kan worden verbeterd? Sluit je dan aan bij de Bewonersvereniging Vlieghinder Nieuwkoop, Dorpsraad Rondom de Plassen of een andere (bewoners)organisatie die meedoet aan de Maatschappelijke Raad Schiphol.
We hebben een persbericht uitgegeven met deze strekking. Lees het persbericht hieronder.

Foto: woensdagavond 12 april werd de aftrap gegeven voor de verkiezingen van de MRS. Daarbij waren verschillende bewonersvertegenwoordigers aanwezig. Vlnr: Maria Hörfarter (Nieuwkoop), Alfred Steenwinkel (Langeraar en Papenveer) en Mirella Visser (bewonersvertegenwoordiger en verkiesbaar voor Aalsmeer buitengebied).

Persbericht

Opnieuw: over stikstof en andere uitstoot door de luchtvaart

Ook Schiphol moet een substantiële bijdrage aan het verlagen van de stikstofuitstoot leveren. Zonder evenredige bijdrage aan het oplossen van het stikstofprobleem kan er geen natuurvergunning worden afgegeven vindt de Tweede Kamer. Lees hier meer hierover.

De minister van I&W stuurde 22 december 2022 een brief over de uitstoof van zeer zorgwekkende stoffen door de luchtvaart aan de Tweede Kamer. Druk op de button hieronder om de brief te lezen. In de commissievergadering I&W van 25 januari jl. zijn hierover vragen gesteld.

Emissie door de luchtvaart
cimg4653f142e830765090e37fa3cef7e0b0

Ruim 2.000 reacties op onze acties en Kamervragen rond het baangebruik Schiphol!

Het AD van 16 december: "Nieuwkoop heeft een goed punt met haar protest tegen het extra nachtelijk vliegverkeer boven het Groene Hart. Regeringspartij D66 zet tenminste vraagtekens bij die aanvraag van Schiphol."
Ruim 2.000 bezwaren zijn binnengekomen van de bewoners. Dit leidde tot kamervragen: 'Waarom toestaan als er overdag al zoveel overlast is?" Lees hier het artikel in het AD.

cimg437f474645a8d7e2a69fc9564929b686

AD 1 december: Ook burgemeester Nieuwkoop roept op tot bezwaar extra nachtvluchten

Opmerkelijk: de gemeente Nieuwkoop, bij monde van burgemeester Robbert-Jan van Duijn, roept haar inwoners op om bezwaar te maken tegen de nachtvluchten vanaf de Aalsmeerbaan. Deze zouden volgens Schiphol nodig zijn vanwege werkzaamheden aan de Zwanenburgbaan, die een half jaar gaan duren.

De burgemeester zegt dat de opstelling van de gemeente in dezen niet gebruikelijk is. "Maar in dit geval is er wel iets ernstig aan de hand."
De Aalsmeerbaan is één van de weinige banen die niet voor nachtvluchten wordt gebruikt. Overdag heeft Nieuwkoop al veel last van deze baan. Daar zouden dan ook nog eens de nachtelijke uren bijkomen. Ook omliggende gemeenten hebben gereageerd op de plannen van het ministerie.

bron: AD regio Alphen, 1 december 2022

Demonstratie 'Krimp de Luchtvaart'

cimg4674ca62d96955d4834754b7ee3e053f

5 november was een aantal leden van onze vereniging present bij de demonstratie Krimp de luchtvaart. Na toespraken vertrokken wij door de winkels van Schiphol richtingde in aanbouw zijnde nieuwe pier. Deze demonstratie had overigens niets van doen met Extinction Rebellion.

Nieuwe extra aanvliegroute Schiphol zal nog meer overlast geven

Al een aantal jaren is het voornemen om de luchtruim (ook in Europees verband) anders in te delen. Hierdoor zou een vierde naderingspunt vanuit het zuiden (Brabant) over het Groene Hart naar Schiphol ontstaan. De gemeente geeft in het Collegeprogramma aan om samen met het cluster Groene hart en Holland Rijnland op te trekken in een actieve lobby tegen de extra aanvliegroute. Uiteraard laten wij ook van ons horen. Lees het voorstel hier.
De gemeentelijke reactie vindt u hier.

Nieuwe analyse Werkgroep Toekomst Luchtvaart over capaciteit Schiphol

De Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) heeft in september 2022 de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer een analyse van het bestemmingennetwerk van Schiphol voorgelegd. Hierin wordt de conclusie getrokken dat Schiphol naar 250.000 vluchten kan krimpen zonder verlies van bereikbaarheid, indien dit vereist zou zijn wegens natuur- klimaat en omgevingsbeleid.  Lees hier het rapport.

cimg483dac5d162377d5b62efd04d4dd93f0

Nieuw rapport koepelorganisatie GGD GHOR over overlast vliegtuigen

Uit een nieuw rapport van de koepelorganisatie GGD GHOR blijkt dat geluidhinder en slaapverstoring door het vliegverkeer veel ernstiger en wijder verbreid zijn dan voorheen gedacht. Op bepaalde plekken in Nederland ervaart ruim 60 procent van de bewoners deze overlast. Lees het rapport hier.

Ook individuele burgers doen mee aan het debat rond Schiphol

Den Haag is van mening dat iedere sector evenredig moet helpen de stikstofproblematiek op te lossen, ook de luchtvaart. Een bezorgde burger stuurde een waarschuwing over de uitzonderingspositie van de vliegindustrie aan de Tweede Kamer.  De brief is ook aan de stukken voor het aankomende luchtvaartdebat op 6 oktober as. gevoegd. Lees deze brief hoe Schiphol keer op keer een uitzonderingspositie krijgt of probeert te krijgen hier.
Uit privacy-overwegingen is de naam van de briefschrijver weggelaten.

Planbureau Leefomgeving:het gaat nog steeds niet goed met fijnstof en geluidsoverlast

cimg41f529606ed3902891d302bade202a30

De leefomgevingskwaliteit blijft structureel achter. Zo wordt de WHO advieswaarde voor fijnstof in 2020 nergens gehaald in Nederland. Veel meer omwonenden hebben geluidsoverlast gekregen. Door de groei van het aantal inwoners door woningbouw binnen de 48 dB(A) Lden-contour is de totale toename van de ernstige hinder 60 procent gestegen t.o.v. 2004. Lees het artikel en het rapport van “Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022” hier.
Vanaf pagina 89) wordt de situatie op Schiphol en de regionale vliegvelden beschreven. is beschreven.

cimg4abf0e1c1ffa5455954ef348b48a3523

Brief Bewoners­verenigingen aan politieke partijen Prov. Statenverkiezing 2023

Gezamenlijk met een aantal bewonersverenigingen uit onze provincie hebben wij een brief gestuurd aan de deelnemende partijen voor de verkiezingen Provinciale Staten Zuid Holland in 2023. Uiteraard vragen wij hierin de desbereffende partijen om zich uit te spreken voor een zodanige krimp van Schiphol dat de overlast en schade aan onze natuur substantieel afnemen. Klik op het icoontje voor de brief.

Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder zet haar procedure tegen de overheid door

Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder zet haar procedure tegen de overheid door. De dagvaarding geeft ook heel veel achtergrond over meten, beleidskeuzes e.d. Onder deze link lezen jullie hem.

Luchtvaartdebat op 1 juni; èn... reactie Minister op bewonerspetitie over krimp

Op 1 juni vindt het uitgestelde luchtvaartdebat plaats. Minderhinderplan en het programma omgeving luchthaven staan ook op de agenda. Je kunt het debat volgen via deze link.

Ook bijgaand de brief van de minister als reactie op de bewonerspetitie over krimp. Interessant is dat wordt gesteld dat luchtvaartgeluid wel onderdeel uitmaakt van de cumulatieregels geluid bij de omgevingswet, terwijl dat niet in de juridische stukken is te vinden.

Voortgang Programma
Reactie Minister

Onderzoek Omgevingsraad Schiphol (ORS) onder bewoners rond Schiphol

Enquête Participatie bewoners
Voor de raadpleging van omwonenden van Schiphol heeft de ORS een enquête uitgezet. Hiervoor is een zgn. Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) ingezet als methode voor de raadpleging van bewoners. Deze methode is ontwikkeld door de TU Delft. Mensen uit de omgeving van Schiphol kunnen meedoen aan het onderzoek, evenals mensen uit andere delen van het land. Deelname staat open voor iedereen vanaf 18 jaar.

Deelnemers hebben tot en met zondag 22 mei de gelegenheid om de online vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is te vinden op de website van de ORS hier
Meer informatie vinden jullie ook onder www.omgevingsraadschiphol.nl/pwe/

Min. I&W informeert Tweede Kamer over Schipholbeleid; zorgen bewoners

De minister heeft 21 april 2022 de Tweede Kamer geïnformeerd over het Schipholbeleid. Hij hakt zeker geen knopen door, zorgelijk is wel dat de bewonersparticipatie (die nieuw moet worden ingericht) helemaal niet vermeld wordt. Feit is wel dat er Veel onderwerpen op het bord liggen en dat hij met verschillende ministeries zoals Volkshuisvesting, Stikstof, Landbouw moet zien uit te komen. Lees de brief hier onder.

Evaluatie
cimg42163af5b034760f90be6b9ce54b18c3

Second opinion: verduurzaming luchtvaart door technische oplossingen erg moeilijk

De vorige minister van I&W plaatste kanttekeningen in 2021  bij de technische briefing door deskundigen over de verduurzaming van de luchtvaart. De uitslag beviel de minister niet en daarom vroeg ze om een second opinion. In deze second wordt opnieuw bevestigd dat technische oplossingen in de luchtvaart moeilijk te realiseren zijn en te langzaam gaan als ze al mogelijk zijn. Hierop kunnen wij niet wachten om de overlast terug te dringen. Lees de bijgevoegde briefing van februari 2022.

Second opinion TU Delft, TU Eindhoven, Wageningen University&Research, University of Twente

Wij vragen gemeente Nieuwkoop om actie tegen ongebreidelde groei Schiphol

26 maart jl. hebben wij flinke publiciteit gehaald doordat wij samen met een aantal bewonersorganisaties en natuur en milieufederaties aandacht hebben gevraagd voor woningbouw (en niet te vergeten de huidige bewoners) in de omgeving van Schiphol. In de brief van 27 maart jl. vragen wij aan ons gemeentebestuur om een vuist te maken samen met andere gemeenten tegen de ongebreidelde groei en overlast van Schiphol. Lees onze brieven hieroner.

Brief aan Provincie Zuid-Holland
Rapportage Woningbouw-Vlieglawaai Schiphol
Brief aan gemeente
cimg40ce1a0ef7e259dea49335d62a585aa7
cimg4c8873b333ae3f9d851e77ae07708c91

Vlieghinder Nieuwkoop bespreekt overlast vliegtuigen met Tweede Kamerlid Raoul Boucke, woordvoerder Luchtvaart D66

Raoul Boucke TK lid en woordvoerder luchtvaart was 7 maart op bezoek in onze gemeente. Wij hebben graag gebruik gemaakt om aandacht te vragen voor de hinder die de luchtvaart ons bezorgt.De rode draad van ons verhaal was de volgens ons noodzakelijke krimp van het aantal vliegtuigbewegingen, geen nachtvluchten meer, de luchtvaartsector moet als gewone sector worden behandeld (incl. controle en zich aan de afspraken houden), wij als burgers moeten serieus worden genomen en mens en natuur moeten beschermd worden. Ook hebben wij een onderbouwde toelichting gegeven wat de overlast met ons doet en hoe die ons leven verstoort.Het artikel leest u onderhttps://nieuwkoper.nl/d66-kamerlid-raoul-boucke-bezoekt-nieuwkoop/

cimg4bf9430f7e206de3b0a34f8e838c0d03

AD 22 jan. 2022, met dank aan Gerrit de Jager

24 februari: Commissiedebat Luchtvaart in de Tweede Kamer

24 februari jl. was er een commissiedebat Luchtvaart in de Tweede Kamer. Door een brief van ons cluster Aalsmeerbaan (KCCA) aan de commissieleden hebben wij nog eens de belangrijkste punten onder de aandacht van de commissieleden gebracht. In het debat zijn geen belangrijke besluiten genomen, deze volgen wel later in het jaar. Immers, de Luchtvaartnota en het Luchthavenverkeersbesluit zullen dit jaar worden vastgesteld en daarom is het zeer belangrijk dat wij als bewoners van ons laten horen. In het debat was herkenbaar dat een aantal commissieleden onze punten aan de orde heeft gesteld. Lees de volledige brief hier onder.

brief aan KCCA

Inwoners Groene Hart ontwikkelen meetnetwerk vliegtuiglawaai

cimg4ee2f437d1e18eef9b546125e5f1f05a

24 febr.2022  Het aantal vluchten van en naar Schiphol is tussen 1990 en 2018 verdubbeld tot bijna vijfhonderdduizend per jaar. Deze groei heeft geleid tot een forse toename van hinder door vliegtuiggeluid, ook in het Groene Hart. Inwoners uit het Groene Hart gaan met hulp van Technische Universiteit Eindhoven een burgermeetnetwerk vliegtuiggeluid ontwikkelen en testen.
De forse toename van vliegtuighinder heeft onder andere te maken met de regelgeving rond vlieghinder. Alle regelgeving is gebaseerd op berekeningen. Metingen van werkelijk geluid en werkelijk ervaren hinder spelen geen rol.
Inwoners uit het Groene Hart werden het wachten op maatregelen vanuit de overheid en de luchtvaartsector beu en nemen nu zelf het heft in handen met de ontwikkeling van een het burgermeetnetwerk vliegtuiggeluid.
Lees het artikel in de Nieuwkoper hier.

Cijfers Vliegherrie.nl in het jaarlijkse rapport van Inspectie Leefomgeving & Transport

Vandaag, 2 februari, kregen wij het volgende bericht van Vliegherrie.nl, de site waar geluidsoverlast door Schiphol kan worden gemeld:

Dag beste mensen,
Vandaag ontvingen wij bericht dat de cijfers van vliegherrie.nl een plaats krijgen in het jaarlijkse rapport 'De staat van Schiphol' van de Inspectie Leefomgeving & Transport. Dit onderdeel van het ministerie van Infrastructuur heeft de taak toezicht te houden op vliegvelden. Het is de eerste officiële erkenning van de meldingen op de site.
We krijgen slechts één paragraaf in het rapport, maar het is een begin. We gaan natuurlijk gewoon door.

cimg4ed6da108bbcc8498e043072e8f42354

Daarnaast melden zich steeds vaker universiteiten die op een of andere manier onderzoek willen doen naar de meldingen. Deze instituten helpen we natuurlijk zo goed mogelijk, uiteraard zonder uw identiteit openbaar te maken. Ook media weten ons steeds beter te vinden. We hebben al meerdere keren melders in contact gebracht met media die meer wilden weten.
Zoals beloofd sturen we alle meldingen ook periodiek naar de Tweede Kamer en naar de regering. Eind februari worden meldingen besproken in een overleg in de Kamer.
Tot zover, dank voor uw meldingen en ga aub door. De site vergroot de bekendheid van vliegtuigoverlast en draagt zo hopelijk bij aan verandering.
Met vriendelijke groet,
HET TEAM VAN VLIEGHERRIE.NL

Over het belang en het nut van de nieuwe Omgevingswet...

De nieuwe Omgevingswet leidt ertoe dat er drie tot vijf keer zoveel ernstig gehinderden worden erkend rond Schiphol. Dat vindt I&W niet prettig omdat het de woningbouw in de weg staat. Pels Rijcken is geraadpleegd om de wet te omzeilen. Het kantoor komt snel tot de conclusie dat I&W zich weinig zorgen hoeft te maken omdat er toch geen harde normen bestaan voor vlieglawaai. Zolang een gemeente maar netjes formuleert waarom het belang van de nieuwbouw groter is dan het belang van de aanstaande bewoners om gevrijwaard te blijven van vliegherrie, is er niets aan de hand. Lees de volledige brief van Pels Rijcken hier.

Reactie minister I&W op vragen van SchipholWatch volstrekt onvoldoende

cimg4a08b9b6d61b8c0d96bc04610aa8fae1

Op 18 september stuurde Stichting SchipholWatch een brief aan de minister over de schadelijke effecten van Schiphol. Wij berichtten hier eerder over ( https://schipholwatch.nl/2021/09/18/geachte-excellenties/).
De reactie van de minister aan de Tweede Kamer (en daarmee ook aan SchipholWatch) is beslist ver onder de maat, vindt SchipholWatch. Zij heeft een uitstekende reactie geformuleerd. Zij ziet het als weer een bewijs dat omwonenden van Schiphol feitelijk niets mogen inbrengen wat een bijdrage is aan de noodzakelijke en grondwettelijke bescherming van het leefklimaat met name ook voor onze toekomstige generaties.

Ook loopt de minister onjuist voorruit op het volgend jaar te verwachten rapport over langdurige gevolgen van Ultra Fijn Stof (UFS), Min I & W is notabene opdrachtgever aan het RIVM. Geen antwoord op de onderbouwde stelling dat Schiphol ook met ca. 150.000 vliegbewegingen minder de Hub functie van Schiphol in tact kan blijven. Lees de brieven hieronder.

Brief minister I&W aan Tweede Kamer en SchipholWatch
Antwoord SchipholWatch aan Min. I&W

Burgervisie Luchtvaartwet & Omgevingswet

"Het groeibeleid op Schiphol heeft een onacceptabele invloed op gezondheid, leefbaarheid, woningbouw, veiligheid, milieu en klimaat. Op elk van deze aspecten ontbreken normen en handhaving die burgers voldoende bescherming bieden. De overheid behandelt in dit opzicht de luchtvaart niet als een normale sector en geeft onvoldoende invulling aan de adviezen om dit wel te doen."

Zo begint de Burgervisie Luchtvaartwet & Omgevingswet. Ruim 100 bewoners-organisaties verenigd in de Omgevingsraad Schiphol hebben de “Burgervisie Luchtvaartwet & Omgevingswet” breed onder de bestuurlijke aandacht tot in Den Haag gebracht. Deze visie geeft de stand van zaken weer en doet aanbevelingen waar het volgens de bewoners naar toe moet met de Luchtvaart.
Matt Poelmans, voorzitter van de Bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol, schreef een duidelijk artikel over deze visie in het Leidsch Dagblad. U kunt dit artikel hier lezen.
De Burgervisie Luchtvaartwet & Omgevingswet staat onder de volgende download.

Burgervisie Luchtvaartwet & Omgevingswet
cimg47e7e00621481a268e17a72fbd4f0248

AD 3 dec.: Groene Hart wil Schiphol om de oren slaan met harde cijfers over vliegtuig­herrie: zo gaan ze dat doen

De bewoners uit onze regio nemen het heft in eigen handen. Om Schiphol om de oren te kunnen slaan met harde cijfers over de geluidshinder gaan gemeenten permanent meten hoeveel vliegtuigen er overkomen en hoeveel lawaai ze maken. Lees het artikel hierover in het AD hier.

cimg45bc3a5d27466499bf2e02ad72e2003f

Nieuws uit de vereniging

Werkgroepen  Er is inmiddels een werkgroep van start gegaan. Deze houdt zich bezig met het meten van de overkomende vliegtuigen. De betrokkenen hierbij zijn Annette en René Kuijf en Claes Beumer. Loes van der Ham houdt zich bezig met gezondheid en welzijn. In een van de volgende nieuwsbrieven komen wij hierop terug.Twitter  Chris Spijkerboer en Maria Hörfarter beheren de twitteracoount https://twitter.com/Vliegminder @vliegminder  Kijk svp naar onze twitteraccount en laat van je horen als je het leuk vindt. Blijf vooral ook melden op de site www.vliegherrie.nl. Voor de tweede keer zijn op 9 november jl. de meldingen aangeboden aan de Tweede Kamer. De algemene indruk is dat er vrij weinig wordt gemeld, waardoor de indruk kan bestaan dat het wel meevalt met de overlast.

Politiek  De vereniging heeft een brief aan vaste kamercommissie van de Tweede Kamer geschreven als bijdrage aan het debat van 9 novermber. Dit debat is uitgesteld. Wij houden u op de hoogte. De brief vindt u hier.
Verder hebben wij op 5 november jl. wederom een brief gestuurd aan de informateurs Remkes en Koolmees met een afschrift aan de vaste Tweede kamer commissies van de ministeries I en W en Landbouw. De bedoeling is dat deze brief in het Luchtvaartdebat wordt geagendeerd en dat die ook wordt opgepakt door betrokkenen bij het ministerie van Landbouw. Deze brief is mede ondertekend door een aantal bewonersverenigingen en onder voorwaarden door de Nieuwkoopse politieke partijen D66 en Natuurlijk Nieuwkoop. De brief leest u hier.

Reactie Schiphol op mijn gedachten over de ontwerp-Wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Eind maart 2021 heb ik, Maria Hörfarter, samen met 13 (volmachten van) bezorgde burgers, een zienswijze ingediend tegen de ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en de bijbehorende Milieueffectrapportage (MER). Deze zienswijze vormt min of meer de aanleiding voor het ontstaan van onze vereniging omdat ik erachter kwam dat wij niet georganiseerd zijn als bewoners.
De projectdirecteur Schiphol reageerde hierop. In zijn mail wordt de voortgang beschreven en hieruit blijkt dat het onderwerp uitermate complex is. De MER klopt bijvoorbeeld niet en een van de aanbevelingen is: 'De hoeveelheid stikstof die het vliegverkeer mag uitstoten, is volgens de Commissie overschat. Een betere inschatting moet duidelijk maken hoeveel vluchten te vergunnen zijn binnen de Wet natuurbescherming. Mogelijk zijn aanvullende maatregelen nodig om 500.000 vluchten mogelijk te maken.'

Mail van de Projectdirecteur

Verdere groei Schiphol leidt tot welvaarts­verlies in Nederland

cimg4a0366881814b68bbbeac090514b0a12

Verdere groei van Schiphol tot 540 duizend vluchten leidt tot welvaartsverlies in Nederland van zo'n 2,3 en 3 miljard euro. Dat blijkt uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die CE Delft heeft uitgevoerd voor de gemeente Aalsmeer.
In de studie zijn de welvaartseffecten in beeld gebracht van een groeialternatief (540.000 vliegbewegingen) en een krimpalternatief (375.000 vliegbewegingen) ten opzichte van het huidige maximum van 500.000 vliegbewegingen op Schiphol. In een MKBA worden aan de hand van toekomstscenario's, directe kosten en baten, maar ook effecten meegewogen die meestal niet (of beperkt) in geld worden gewaardeerd. Voorbeelden hiervan zijn klimaatemissies, luchtverontreinigende emissies en geluidsoverlast.
Lees het rapport hier.

Wethouder Nieuwkoop ook bezorgd over vliegtuigoverlast

Guus Elkhuizen is Wethouder sport, wegen, woningbouw, Schiphol en natuur. In het AD en in FM.NL (Financieel Mangement) uit hij zijn zorgen over de overlast die door Schiphol wordt veroorzaakt. Tevens geeft hij zijn visie op een economisch gezonde toekomst van de luchthaven zonder dat de omgeving overmatig wordt belast.
AD:"Nieuwkoop stijgt het water tot de lippen. Groene Hart gaat zo in de uitverkoop."
FM.NL: "Plan B voor Schiphol in plaats van groei."