Nieuws van Bewonersvereniging Vlieghinder Nieuwkoop

Groei Schiphol blijft tot heftige discussies leiden

De Schiphol Group vindt dat gematigde en gecontroleerde groei van Schiphol een noodzakelijk politiek besluit moet zijn. En wel naar niet minder dan 600.000 tot 650.000 vliegbewegingen in 2035, plus opening van Airport Lelystad met 25.000 tot 45.000 vluchten. Totaal dus 625.000 tot 695.000 vluchten. In 2019, voor de Corona-dip, waren dit er 500.000.
Dit is een heel slecht idee, volgens Hans Buruma van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart in een artikel op de website van Platform Vlieghinder Kennemerland. Lees zijn doorwrochte artiekel hier.

Over het belang en het nut van de nieuwe Omgevingswet...

De nieuwe Omgevingswet leidt ertoe dat er drie tot vijf keer zoveel ernstig gehinderden worden erkend rond Schiphol. Dat vindt I&W niet prettig omdat het de woningbouw in de weg staat. Pels Rijcken is geraadpleegd om de wet te omzeilen. Het kantoor komt snel tot de conclusie dat I&W zich weinig zorgen hoeft te maken omdat er toch geen harde normen bestaan voor vlieglawaai. Zolang een gemeente maar netjes formuleert waarom het belang van de nieuwbouw groter is dan het belang van de aanstaande bewoners om gevrijwaard te blijven van vliegherrie, is er niets aan de hand. Lees de volledige brief van Pels Rijcken hier.

cimg4183dff347eac193892790e40c26805b

Dit zijn de richtlijnen van de WHO voor omgevings­geluid

In dit artikel worden de richtlijnen van de World Health Organization (WHO) voor omgevingsgeluid geduid en de hooflijnen van het RIVM-onderzoek toegelicht: klik hier.

Reactie minister I&W op vragen van SchipholWatch volstrekt onvoldoende

cimg4a08b9b6d61b8c0d96bc04610aa8fae1

Op 18 september stuurde Stichting SchipholWatch een brief aan de minister over de schadelijke effecten van Schiphol. Wij berichtten hier eerder over ( https://schipholwatch.nl/2021/09/18/geachte-excellenties/).
De reactie van de minister aan de Tweede Kamer (en daarmee ook aan SchipholWatch) is beslist ver onder de maat, vindt SchipholWatch. Zij heeft een uitstekende reactie geformuleerd. Zij ziet het als weer een bewijs dat omwonenden van Schiphol feitelijk niets mogen inbrengen wat een bijdrage is aan de noodzakelijke en grondwettelijke bescherming van het leefklimaat met name ook voor onze toekomstige generaties.

Ook loopt de minister onjuist voorruit op het volgend jaar te verwachten rapport over langdurige gevolgen van Ultra Fijn Stof (UFS), Min I & W is notabene opdrachtgever aan het RIVM. Geen antwoord op de onderbouwde stelling dat Schiphol ook met ca. 150.000 vliegbewegingen minder de Hub functie van Schiphol in tact kan blijven. Lees de brieven hieronder.

Brief minister I&W aan Tweede Kamer en SchipholWatch
Antwoord SchipholWatch aan Min. I&W

Recht op Bescherming Vlieghinder (RBV) dagvaart het ministerie I&W

De Stichting Recht op Bescherming Vlieghinder (RBV) dagvaart het ministerie I&W. Zij zal bepleiten dat er grenzen zijn aan de ziekmakende vervuiling en herrie door vliegverkeer en een ongestoord woongenot opeisen op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De brief leest u hier.

cimg4938dbdf0299a97ab2bbfbd04dc51218

Burgervisie Luchtvaartwet & Omgevingswet

"Het groeibeleid op Schiphol heeft een onacceptabele invloed op gezondheid, leefbaarheid, woningbouw, veiligheid, milieu en klimaat. Op elk van deze aspecten ontbreken normen en handhaving die burgers voldoende bescherming bieden. De overheid behandelt in dit opzicht de luchtvaart niet als een normale sector en geeft onvoldoende invulling aan de adviezen om dit wel te doen."

Zo begint de Burgervisie Luchtvaartwet & Omgevingswet. Ruim 100 bewoners-organisaties verenigd in de Omgevingsraad Schiphol hebben de “Burgervisie Luchtvaartwet & Omgevingswet” breed onder de bestuurlijke aandacht tot in Den Haag gebracht. Deze visie geeft de stand van zaken weer en doet aanbevelingen waar het volgens de bewoners naar toe moet met de Luchtvaart.
Matt Poelmans, voorzitter van de Bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol, schreef een duidelijk artikel over deze visie in het Leidsch Dagblad. U kunt dit artikel hier lezen.
De Burgervisie Luchtvaartwet & Omgevingswet staat onder de volgende download.

Burgervisie Luchtvaartwet & Omgevingswet
cimg4ebadff1acb6a8cea7e336bd595262de

Maatschappelijke en politieke discussie rond Schiphol wakkert verder aan

Decennia lang waren ze onaantastbaar: Schiphol, Tata Steel (Hoogovens), gaswinning in Groningen, enz. Maar de meningen zijn aan het kantelen. Niet langer staan uitsluitend de economische argumenten centraal. Milieu, natuur, leefbaarheid en geluidsoverlast beginnen zwaarder te wegen.
Dit komt mede door de Bewonersorganisaties rondom Schiphol, IJmuiden en in Groningen: de stem van de burger. Dus ook door u. Dank daarvoor.
Het Volkskrantartikel is voor niet-abonnees niet meer beschikbaar op de website van de krant, maar als u op onderstaande button klikt, kunt het lezen op deze site.

Volkskrant artikel
cimg47e7e00621481a268e17a72fbd4f0248

AD 3 dec.: Groene Hart wil Schiphol om de oren slaan met harde cijfers over vliegtuig­herrie: zo gaan ze dat doen

De bewoners uit onze regio nemen het heft in eigen handen. Om Schiphol om de oren te kunnen slaan met harde cijfers over de geluidshinder gaan gemeenten permanent meten hoeveel vliegtuigen er overkomen en hoeveel lawaai ze maken. Lees het artikel hierover in het AD hier.

Verslag bijeenkomst 26 nov. met provincie ZH

OP 26 november jl. hebben wij deel kunnen nemen aan een overleg met diverse bewonersverenigingen in Zuid Holland en de provincie. Het overleg was georganiseerd door de provincie.
Omdat er geen verslagleggingkomt hebben wij samen met nog twee bewonersorganisaties bijgevoegde brief aan de gedeputeerde, mw. De Zoete, gestuurd. Wij vragen hierin aandacht voor een aantal belangrijke punten over de overlast door Schiphol.

Brief Bewondersverenigingen aan provincie

Verschillende Bewonersorganisaties stuurden brief aan Ver. Eigen Huis

cimg41e9fbb176669a669fa9b47163b48d94

Onze vereniging heeft een brief aan Vereniging Eigen Huis (VEH) mede ondertekend omdat VEH de geluidsoverlast door vliegtuigen niet apart noemt in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken.
Kennelijk wil de VEH dat er vooral woningen gebouwd worden, maar houdt zij geen rekening met de overlast die vliegtuigen boven (nieuwe) woningen veroorzaken. Wij vinden dat 'wonen boven vliegen gaat maar vliegen niet boven wonen' en hebben de VEH in onze brief hierop gewezen. Naast overlast door bijvoorbeeld verkeer en bedrijvigheid moet ook rekening worden gehouden met geluidsoverlast door vliegtuigen, de zogenaamde cumulatieve geluidsbelasting.
Door de nieuwe rekenregels voor de cumulatie van geluid voor luchtvaart worden nieuwe woningontwikkelingen in de regio’s nabij luchthavens bemoeilijkt. De overheid wil hiermee vooralsnog geen rekening houden en de brief is ook in afschrift aan de demissionair minister BZK gestuurd.

Gezamenlijke brief aan Ver. Eigen Huis dd. 24 november 2021

Brief VNO-NCW aan kabinets­informateurs over Schiphol wekt irritatie Bewoners­verenigingen

In oktober heeft de lobbyclub VNO-NCW van het grootbedrijf een manifest aan de informateurs Remkes en Koolmees gestuurd. Daarin wordt zonder onderbouwing gepleit voor nog meer groei en de daarmee gepaard gaande overlast en vervuiling door Schiphol. Bijzonder stuitend is dat dit manifest ook mede ondertekend werd door een groot aantal gemeenten zoals Alphen a/d Rijn, Gouda, Woerden en nog veel meer.

Het is zwaar teleurstellend dat juist gemeenten in de het Groene Hart zich hiervoor lenen terwijl ook veel inwoners in deze gemeenten over de overlast door Schiphol klagen. Onze gemeente werkt juist samen met deze gemeente in een regionaal platform Groene Hart. In een gesprek met de gemeente willen wij dit aan de orde stellen. Het volledige manifest kunt u lezen onder https://www.vno-ncw.nl/file/manifestvestigingsklimaateindversie-oktober2021defpdf

Brief gemeenteraad aan de kabinets­informateurs

“In navolging op de brief van onze vereniging heeft de gemeente op 15 november 2021 op initiatief van Natuurlijk Nieuwkoop ook een brief aan de informateurs gezonden. De gemeenteraad geeft hierin aan dat de geluidshinder de laatste jaren sterk is toegenomen door toenemend gebruik van de Aalsmeerbaan, waardoor gebieden ten zuiden van Schiphol met extra hinder worden geconfronteerd.

Verder wijst de raad met de brief erop dat de luchtvaart verantwoordelijk is voor een flink aandeel in de klimaatproblematiek en voor knelpunten met betrekking tot stikstof, ultra-fijnstof, veiligheid. De raad is van mening dat het Rijk een betere belangenafweging moet maken bij het vaststellen van het kader voor de ontwikkeling van Schiphol. De volledige brief is hier te lezen.

cimg45bc3a5d27466499bf2e02ad72e2003f

Nieuws uit de vereniging

Werkgroepen  Er is inmiddels een werkgroep van start gegaan. Deze houdt zich bezig met het meten van de overkomende vliegtuigen. De betrokkenen hierbij zijn Annette en René Kuijf en Claes Beumer. Loes van der Ham houdt zich bezig met gezondheid en welzijn. In een van de volgende nieuwsbrieven komen wij hierop terug.Twitter  Chris Spijkerboer en Maria Hörfarter beheren de twitteracoount https://twitter.com/Vliegminder @vliegminder  Kijk svp naar onze twitteraccount en laat van je horen als je het leuk vindt. Blijf vooral ook melden op de site www.vliegherrie.nl. Voor de tweede keer zijn op 9 november jl. de meldingen aangeboden aan de Tweede Kamer. De algemene indruk is dat er vrij weinig wordt gemeld, waardoor de indruk kan bestaan dat het wel meevalt met de overlast.

Politiek  De vereniging heeft een brief aan vaste kamercommissie van de Tweede Kamer geschreven als bijdrage aan het debat van 9 novermber. Dit debat is uitgesteld. Wij houden u op de hoogte. De brief vindt u hier.
Verder hebben wij op 5 november jl. wederom een brief gestuurd aan de informateurs Remkes en Koolmees met een afschrift aan de vaste Tweede kamer commissies van de ministeries I en W en Landbouw. De bedoeling is dat deze brief in het Luchtvaartdebat wordt geagendeerd en dat die ook wordt opgepakt door betrokkenen bij het ministerie van Landbouw. Deze brief is mede ondertekend door een aantal bewonersverenigingen en onder voorwaarden door de Nieuwkoopse politieke partijen D66 en Natuurlijk Nieuwkoop. De brief leest u hier.

Reactie Schiphol op mijn gedachten over de ontwerp-Wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Eind maart 2021 heb ik, Maria Hörfarter, samen met 13 (volmachten van) bezorgde burgers, een zienswijze ingediend tegen de ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en de bijbehorende Milieueffectrapportage (MER). Deze zienswijze vormt min of meer de aanleiding voor het ontstaan van onze vereniging omdat ik erachter kwam dat wij niet georganiseerd zijn als bewoners.
De projectdirecteur Schiphol reageerde hierop. In zijn mail wordt de voortgang beschreven en hieruit blijkt dat het onderwerp uitermate complex is. De MER klopt bijvoorbeeld niet en een van de aanbevelingen is: “De hoeveelheid stikstof die het vliegverkeer mag uitstoten, is volgens de Commissie overschat. Een betere inschatting moet duidelijk maken hoeveel vluchten te vergunnen zijn binnen de Wet natuurbescherming. Mogelijk zijn aanvullende maatregelen nodig om 500.000 vluchten mogelijk te maken.”

Mail van de Projectdirecteur
cimg42402cca044eb213a62385f838f89cdc

Trouw: Duurzaam vliegen, hoe doe je dat? Wat goed is voor de natuur, kan slecht zijn voor het klimaat

In de nieuwe luchthavengelden is een stikstofheffing opgenomen. Schiphol meldt dat de nieuwe tarieven de verduurzaming van de luchtvaart moeten stimuleren.
Echter. Dit is wel wat ingewikkelder, want wat goed is voor de natuur kan weer slecht zijn voor het milieu. Per saldo schieten wij hiermee niets op. Dagblad Trouw schreef hier een interessant artikel over. Lees het artikel in Trouw.
Wij kunnen het niet vaak genoeg herhalen: met minder vliegtuigbewegingen bereiken wij het beste resultaat.

RIVM: Schiphol baseert de overlast­berekeningen op verouderde inzichten en gedateerde woning­bestanden

cimg4ee4a4f872ebd497aae0f32e527683bb

De RIVM heeft een rapport uitgebracht met de harde conclusie dat Schiphol de overlastberekeningen baseert op verouderde inzichten en gedateerde woningbestanden. De normen voor Schiphol worden opgerekt zodra er woningen lijken te worden bijgebouwd. Door het gebruik van verouderde gegevens lijken er veel minder gehinderden dan er in werkelijkheid zijn. De modellen voor de berekeningen zijn de afgelopen jaren meerdere keren veranderd en daardoor zijn ze nauwelijks navolgbaar om te kunnen handhaven. De berekeningen van Schiphol moeten transparanter en gebaseerd zijn op recentere gegevens. De wetenschappers van het RIVM concluderen dat een eerlijke berekening ertoe zou leiden dat de toegestane geluidsruimte van Schiphol moet worden beperkt.
Het volledige rapport is te vinden onder https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0219.pdf

Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse luchtvaart nou echt?

cimg4039cfd6ccb2bd9fb7ae9edaa534a6eb

De uitstoot aan CO2 en stikstof van de Nederlandse luchtvaart wordt vaak niet in het rijtje van de grote vervuilende bedrijven in Nederland genoemd. Met name de uitstoot aan stikstof wordt vaak als zeer klein (1,5%) beschreven terwijl dit 15% is, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Vaak wordt alleen de uitstoot tot een bepaalde hoogte gecommuniceerd en vergeet men liever de rest. In deze link leest u hoeveel het werkelijk is en dat is schrikken.”

Op 8 oktober 2021 heeft de VN in een resolutie het recht op een gezonde, schone en duurzame leefomgeving als fundamenteel mensenrecht erkend. Je zou toch zeggen dat ook de luchtvaartsector met zijn lawaai en vervuiling hier niet omheen kan. Lees de bemoedigende en hoogst noodzakelijke publicatie direct op deze link of via Schipholwatch.”

cimg499b6fb58ec92e6c8494ac838e5b087e

Nieuw rapport van Natuur & Milieu Noord-Holland geeft weer nieuwe mogelijkheden tot vermindering van geluidsoverlast Schiphol aan

Natuur en milieu Noord-Holland en Milieudefensie hebben een rapport laten opstellen waaruit blijkt dat door een ander gebruik van Schiphol het mogelijk is om de geluidsbelasting in elf gebieden rondom de luchthavenflink terug te dringen.
Dat geeft mogelijkheden voor nieuwbouw, broodnodig voor het verminderen van het woningtekort in de regio. Wel heeft dat consequenties voor het aantal vluchten op Schiphol.
Ga voor het hele verhaal naar: https://www.mnh.nl/nieuws/een-ander-gebruik-van-schiphol-kan-het-woningtekort-oplossen/

Professor Fulco van der Veen van Platform Vliegoverlast Amsterdam heeft ook behartenswaardige woorden hierover gesproken. Hij vat Schiphol samen als optelsom van geluid, smerige lucht, onveiligheid, schade aan milieu en klimaat, nutteloze bestemmingen en welvaartsverlies. Deze video (genummerd no. 15) vindt U hier: https://vliegoverlast.nl/video/

Brief aan de Minister en Staats­secretaris van Infra­structuur en Water­staat

Namens een groot aantal bewonersorganisaties (gedelegeerde Omgevingsraad Schiphol waarvan onze bewonersorganisatie Vlieghinder Nieuwkoop sinds kort lid is), Groen Links Aalsmeer, MOB, Kennisplatform Ultrafijnstof & Gezondheid, Kennisnetwerk Impact e.a. heeft Stichting SchipholWatch 18 september 2021 een brief gestuurd aan de staatssecretaris en minister van Infrastructuur en Waterstaat.
In de brief vragen we aandacht voor de uitstoot van zeer gevaarlijke stoffen door het vliegverkeer en vragen we de overheid stappen te ondernemen om die te reduceren. Het gaat o.a. over krimp van het aantal vliegbewegingen, gezondheid en welzijn van de omwonenden van Schiphol, handhaving huidige regelgeving e.a.
Lees de brief op https://schipholwatch.nl/2021/09/18/geachte-excellenties/

Inbreng van een schriftelijk overleg staatsagent KLM 31 aug. 2021

De Partij van de Dieren heeft zich ook gebogen over de problematiek die Schiphol met zich meebrengt voor de omwonenden. Ook zij zijn bezorgd over de leefbaarheids- en milieu-aspecten. Onder meer: zij constateren dat vliegtuigen geluidsverstoring veroorzaken in Natura 2000-gebieden. Dit zijn binnen de EU beschermde natuurgebieden, geregeld (onderdeel van) stiltegebieden, en tevens gebieden waar mensen graag recreëren. Vormt KLM hier een uitzondering op onder vliegtuigmaatschappijen of veroorzaakt ook KLM geluidsverstoring in Nederlandse Natura 2000-gebieden?

De vragen van de Partij voor de Dieren aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Financiën worden weergegeven in dit Verslag van een schriftelijk overleg. Lees het hele verslag via de link hieronder.

Zie hier het volledige rapport Inbreng Schriftelijk Overleg Staatsagent KLM.

cimg481b4427c315bcc6b4f34b20d13ff797

Meld vliegherrie!

De site vliegherrie.nl is vandaag precies zes weken in de lucht. In deze periode hebben 2.600 mensen ruim 16.000 keer melding gemaakt van vliegtuigoverlast. Dat levert een schokkend beeld op. Onder meer SchipholWatch schreef kortgeleden een artikel over de enorme spreiding van al die meldingen. De berekende geluidscontouren kunnen daarom direct in de vuilnisbak: vliegvelden bezorgen veel meer mensen overlast dan tot nu toe werd aangenomen door onze overheid. Veel melders blijken ook tot tientallen kilometers van de vliegvelden af te wonen en vallen daarom volledig buiten de 'officiële statistieken'.

De meldingen liegen er niet om. Het zijn er niet alleen verschrikkelijk veel in zo'n korte periode, maar veel meldingen zijn ook ronduit schokkend om te lezen. Slachtoffers van het vliegverkeer vertellen persoonlijke verhalen over chronisch slaapgebrek, over het letterlijk ziek worden van het steeds maar weer repeterende lawaai en van de angstgevoelens die worden ervaren. Over de woede en de machteloosheid die mensen voelen. Mensen zoals u en wij.

Tweede Kamer
Omdat de verhalen zo schrijnend en sprekend zijn, hebben we de eerste 10.000 meldingen zo'n twee weken geleden al aan de Tweede Kamer verstuurd, aan de leden van de vaste kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Die commissie gaat over het vliegverkeer en moest daarom als eerste op de hoogte worden gesteld van de situatie rond vliegvelden. Wij gaan dergelijke rapportages regelmatig toesturen, ook aan de minister en aan de Inspectie Leefomgeving & Transport. Wij, het kleine team van vrijwilligers dat vliegherrie.nl in de lucht houdt, danken alle deelnemers hartelijk voor hun meldingen. De meldingen helpen om de vliegtuigoverlast onder de aandacht van de politiek te brengen en te houden. Ga daarom vooral door met melden en het schrijven van persoonlijke verhalen. Het helpt om de keerzijde van de luchtvaartindustrie aan te tonen.

Schiphol-directie
Uit de wandelgangen begrepen we eerder dat ook de directie van de Schiphol Groep - eigenaar van de meeste vliegvelden in ons land - nogal in zijn maag zit met uw meldingen. Wij zien het als goed nieuws dat deze mensen niet meer om de slachtoffers van hun bedrijfsmodel heen kunnen. Stap één is gezet: het besef is er. Nu de vervolgstappen: niet meer liegen, niet meer bedriegen en echte vermindering van de overlast. Bij voorbeeld door minder te vliegen. Sinds de start van de site hebben veel bezoekers contact met ons opgenomen met ideeën voor verbetering of uitbreiding van de site. Dat heeft onder meer geleid tot het koppelen van het postcodegebied aan de plaatsnaam, zodat bezoekers een beter beeld krijgen waar alle meldingen vandaag komen. Ook bestaat er nu de mogelijkheid om een 'duim' te geven als een melding u aanspreekt. Daarmee geeft u niet alleen aan dat u sympathie heeft voor de betreffende melder, maar u helpt daarmee ook om de meest aangrijpende meldingen te selecteren, bij voorbeeld voor publicaties. Neem aub maar eens een kijkje op de nieuwe webpagina met meest gewaardeerde meldingen. Sinds de oprichting hebben zich steeds meer bewoners- en milieuorganisaties aangesloten bij vliegherrie.nl. Inmiddels gaat het om 22 organisaties, waaronder bewonersorganisaties rond de vliegvelden bij Eindhoven, Rotterdam en Lelystad. Er zijn zelfs bewonersorganisaties in het buitenland die contact hebben opgenomen om hun eigen website op te zetten. Het team van vliegherrie.nl ondersteunt hen hierbij graag.

Tot slot
Tot slot hebben wij nog één belangrijke vraag voor u: help ons de site bekend te maken bij nog meer mensen, zodat meer burgers zich kunnen laten horen en het aantal melders nog verder groeit. Hoe meer mensen, des te luider onze stem klinkt. En des te moeilijker het wordt voor de politiek om weg te blijven kijken. Deel daarom het webadres vliegherrie.nl via uw eigen sociale media, bij voorbeeld Twitter, Facebook, Nextdoor of Linkedin. Denk aub ook aan de Whatsapp-buurtchat, de Facebookpagina van uw buurt of gemeente of speciale interest-groepen op Linkedin of Facebook. Alvast hartelijk dank! Dank voor uw meldingen en interesse, het team van Vliegherrie.nl

‘Frequent flyer programma’s moeten worden verboden’

13 aug. 2021    Waarom mogen Frequent Flyer Programma's, die uitstootrijke activiteiten stimuleren en normaliseren, überhaupt nog bestaan ​​in een tijdperk van klimaatafbraak?
Dit vraagt Schipholwatch zich af.
De afgelopen decennia zijn ffp’s steeds vaker een primair marketinginstrument geworden om de groei te stimuleren. Dit moet stoppen, vindt Schipholwatch.
Lees hun hele artikel hierover hier.

cimg4bf4ce2b07c7dbeba7ecd959d8e23cb1

Satellietnavigatie moet bij Schiphol minder geluidsoverlast opleveren

Bron: NOS 12 aug. 2021.   Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verwacht dat omwonenden van Schiphol in de toekomst minder geluidsoverlast van vliegtuigen ervaren. Dat komt omdat vanaf vandaag bij het naderen van aanvliegroutes gebruik kan worden gemaakt van satellietnavigatie.

Daarmee kan preciezer om woongebieden worden gevlogen dan met de radiobakens, die de vliegtuigen tot vandaag aanstuurden. Dankzij de nieuwe techniek kunnen toestellen ook gelijkmatiger dalen, waardoor er minder geluidshinder ontstaat. De aanvliegroutes die de vliegtuigen gebruiken veranderen niet.

'Significant verschil'
Op een van de routes, de Zwanenburgbaan bij Aalsmeer, is de nieuwe techniek 's nachts al ruim een jaar in gebruik. "We hebben gezien dat het significant scheelt", zei Jurgen van Avermaete van Luchtverkeersleiding Nederland in het NOS Radio 1 Journaal.
Volgens LVNL levert dat daar in combinatie met hoger aanvliegen vanaf de Noordzee zo'n 600 "minder ernstig gehinderden" en zo'n 600 "minder ernstig slaapgestoorden" op.
De aanpassing is in opdracht van de Europese Commissie uitgevoerd. In 2024 moet in heel Europa op satellietnavigatie worden gevlogen.

Verdere groei Schiphol leidt tot welvaarts­verlies in Nederland

cimg4a0366881814b68bbbeac090514b0a12

Verdere groei van Schiphol tot 540 duizend vluchten leidt tot welvaartsverlies in Nederland van zo’n 2,3 en 3 miljard euro. Dat blijkt uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die CE Delft heeft uitgevoerd voor de gemeente Aalsmeer.
In de studie zijn de welvaartseffecten in beeld gebracht van een groeialternatief (540.000 vliegbewegingen) en een krimpalternatief (375.000 vliegbewegingen) ten opzichte van het huidige maximum van 500.000 vliegbewegingen op Schiphol. In een MKBA worden aan de hand van toekomstscenario’s, directe kosten en baten, maar ook effecten meegewogen die meestal niet (of beperkt) in geld worden gewaardeerd. Voorbeelden hiervan zijn klimaatemissies, luchtverontreinigende emissies en geluidsoverlast.
Lees het rapport hier.

Wethouder Nieuwkoop ook bezorgd over vliegtuigoverlast

Guus Elkhuizen is Wethouder sport, wegen, woningbouw, Schiphol en natuur. In het AD en in FM.NL (Financieel Mangement) uit hij zijn zorgen over de overlast die door Schiphol wordt veroorzaakt. Tevens geeft hij zijn visie op een economisch gezonde toekomst van de luchthaven zonder dat de omgeving overmatig wordt belast.
AD:"Nieuwkoop stijgt het water tot de lippen. Groene Hart gaat zo in de uitverkoop."
FM.NL: "Plan B voor Schiphol in plaats van groei."